Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 6

Cloud Com­pu­ting Naj­ed­ o­ tav­ i­e re­ e­ o, cloud com­ u­ing je prak­ a korišćenja mre­ e uda­je­ im ser­ e­ a ho­ tova­ j n s nj č n p t s ž l n v r s nih na In­er­ e­u za ču­ a­ je, upra­ lja­ je i pro­ e­ i­ a­ je po­ a­a­ a, ume­ to na lo­ al­ o­ i ser­ e­ u ili t n t v n v n c sr n d t k s k n m v r per­ o­ al­ om ra­ u­ a­ u. s n n č n r Ame­ ič­ i Na­ i­ ­ al­ i in­ ti­ut za stan­ ar­ e i teh­ o­o­ i­u (Na­i­ ­ al In­ ti­u­e of Stan­ ards and Tec­ r k c on n s t d d n l gj t on s t t d hno­ogy) za cloud com­ u­ing ka­ e da je to “mo­ el za omo­ u­ a­ a­ je sve­ ri­ ut­ og, la­ od­ og, l p t ž d g ć v n p s n g n on-de­ and mre­ nog pri­ tu­ a de­je­ om pu­u po­ e­ i­ ih ra­ u­ ar­ kih re­ ur­ a (npr. mre­ a, ser­ e­ a, m ž s p l n l d sv č n s s s ž v r sto­ i­ ža, apli­ a­ i­a i ser­ i­ a) ko­i mo­ u br­ o da bu­ u pri­ a­ lje­ i i di­ tri­ u­­ a­ i uz mi­ i­ al­ i na­ or rd k cj vs j g z d b v n s b ir n nm n p upra­ lja­ ja ili in­er­ k­ i­e sa ser­ is pro­ aj­ e­ i­ a”. v n t a cj v v d rm C loud com­ u­ ing je ra­ u­ p t č nar­ tvo u ko­em su ve­i­ s j l ke gru­pe uda­lje­nih ser ­ve­ra umra­ e­ e da bi se obez­ e­ i­o cen­ ž n b dl tra­i­ o­ a­ o ču­ a­ je po­ a­ a­ a i on­i­ lz v n v n d t k l ne pri­ tup ra­ u­ ar­ kim ser­ i­ i­ a ili s č n s vsm re­ ur­ i­ a. "Obla­ i" se mo­ u kla­ i­ s sm c g s fi­ o­ a­ i kao jav­ i, pri­ at­ i i hi­ rid­ i. k v t n v n b n Cloud com­ u­ing se osla­ ja na p t n de­je­ je re­ ur­ a pre­ o mre­ e, a za­ l n s s k ž rad po­ ti­ a­ ja ko­ e­ ent­ o­ ti i eko­ s z n h r n s no­ i­e obi­ a, slič­ o ko­ u­ a­i­ mj m n m n l ja­ a (po­ ut elek­ rič­ e mre­ e). U m p t n ž osno­ i, to je ši­ i kon­ ept ob­e­ i­ je­ v r c j dn ne in­ ra­ truk­ u­ e i de­je­ ih ser­ i­ a, f s t r l n vs Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima