Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 56

Ka­spersky Lab Zaš­to je bez­bed­no vir­tu­e­li­zo­va­no okru­ e­ je zna­ aj­ o za kom­ a­ i­e ž n č n p nj Vir­u­ ­i­ a­ i­a je od­u­ a ko­a vo­ i sma­ je­ ju troš­ o­ a, pr­ en­ tve­ o kroz po­ e­ a­ je efi­ a­ no­ ti. t el z c j l k j d n n k v v s n v ć n k s s Jed­ a od najvećih pred­ o­ ti je što omogućava preduzećima da u pot­ u­ o­ ti mak­ i­ i­ i­ a­u vred­ n n s p n s smzr j nost nji­ o­ og postojećeg har­ ve­ a i iz­ eg­ u ku­ o­ i­ u i odr­ a­ a­ je no­ e IT opre­ e. h v d r b n p vn ž v n v m N a pri­ er: u tra­ i­ i­ ­ al­ m d c on nim fi­ ič­ im okru­ e­ ji­ a, z k ž n m ser­ e­ i obič­ o pro­ eč­ o v r n s n ra­ e sa 20% ka­ a­ i­ e­ a pre­ o da­ d p ct t k na. Tra­ i­ i­ ­ al­ i e-mail ser­ er mo­ e d c on n v ž dostići 80% svog ope­ a­ iv­ og ka­ a­ r t n p ci­ e­ a u ra­ im ju­ ar­ jim sa­ i­ a, ka­ a t t n t n tm d se ve­i­ e ko­i­ i­ e e-mail po­ u­ a isto­ lk lčn r k vre­ e­ o pre­ ­ i­ a­u od stra­ e ve­ m n uz m j n ćeg bro­a za­ o­ le­ ih, ali ima mno­ o j p s n g ni­ e ni­ oe ak­ iv­ o­ ti to­ om da­ a, i ž v t n s k n iz­ ­ et­ o ni­ ak ni­ o noću. Isto­ re­ e­ uz n z v v m no, re­ er­ ni ser­ er će obič­ o ima­ i z v v n t većinu svo­ih za­ a­ a­ a, za­ a­ a­ ih za j d t k k z n rad pre­ o noći . k Ka­ a su ser­ e­ i p