Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 53

C loud com­ u­ ing pred­ ta­ lja p t s v suš­ in­ ki po­ ak u IT in­ u­ t s m d stri­i ko­i će za­ed­ o sa Big j j j n Da­ a, druš­ ve­ im me­ i­i­ a i mo­ il­ t t n djm b nim teh­ o­o­ i­a­ a re­ e­ i­ i­ a­ i IT i n l gj m d fns t po­ lo­ a­ je ge­ e­ al­ o. Ova ino­ a­ i­ s v n n r n v c ja op­ i­ i­ o­ a­ e IT troš­ o­ e, po­ed­ tmz v ć k v j no­ ta­ i­ i IT ope­ a­ i­e, pod­ ta­ i no­ e s vt r cj s ć v ino­ a­ i­e i omo­ u­ i­ i or­ a­ i­ a­ i­a­ a v cj g ćt g nz cj m da po­ tig­ u re­ ul­ a­ e neo­ ­ e­ e­ u­u­ s n z t t pt r ć j ći se IT ogra­ i­ e­ ji­ a. Ipak, upr­ os nč n m k ra­ id­ oj eska­a­ i­i ko­ iš­ e­ ja cloud p n l cj r ć n ser­ i­ a, mno­ i IT ru­ o­ o­ i­ ­ i su ne­ vs g k v d oc sprem­ i da odo­ re "clo­ d­ first" pri­ n b u stup, a još pro­ le­ a­ ič­ i­i su oni ru­ b m t nj ko­ o­ i­ ­ i ko­i ne že­e da v d oc j l pri­ va­ e ko­ iš­ e­ je bi­o ko­eg cloud h t r ć n l j ser­ i­ a