Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 50

Tech Pro Veliki procenat onih ko­i j ko­ri­ste ili raz­ma­tra­ju hi­brid­no cloud re­še­nje Po­ to­i zna­ aj­ i in­e­ e­ o­ a­ ja za hi­ rid­ a cloud re­ e­ ja, a s j č n t r s v n b n š n is­ra­ i­ a­ je Tech Proa ot­ ri­ a fa­ o­ i­ o­ a­ e ven­ o­ e, be­ e­i­e i t žv n k v v rz v n d r n ft po­en­ i­al­ e pre­ re­ e. t cj n p k P o­nu­da jav­nog i pri­vat­nog clo­ ­ a se kre­ e u ra­ po­ u ud ć s n od per­so­nal­nih ser ­vi­sa kao što su Mic­ro­soft One­Dri­ve, Go­o­gle Dri­ e i Ap­ le iC­oud, do ser­ i­ a fo­ v p l vs ku­ i­ a­ ih na pred­ ­ e­ a, kao što su sr n uz ć Mic­ro­soft Azu­re, Go­o­gle Cloud Plat­ form Ama­zon Web Ser­vi­ces. Re­ e­ ja jav­ og kla­ ­ a se obič­ o š n n ud n za­sni­va­ju na pret­pla­ti, gde je har­ dver ili soft­ er, ili oba, ren­i­an i v tr gde IT ode­lje­nja na­ba­vlja­ju skla­diš­ ni pro­ tor, pro­ a­ u­ a­ a­u i/ili umre­ s r č n v j ža­ a­u na osno­ u po­ re­ a. Mno­ v j v t b ge kom­pa­ni­je su bi­le ve­o­ma opre­ zne u usva­ja­nju jav­nih cloud ser ­vi­sa zbog za­ ri­ u­ o­ ti u ve­ i sa svim - od b n t s z bezbedno­sti i po­u­zda­no­sti do poš­ to­va­nja pro­pi­sa. Pri­ at­ i cloud se po­a­ io kao od­ v n j v go­ or na ove stra­ o­ e, i on je ge­ e­ v h v n ral­no on-pre­mi­se re­še­nje ko­je ko­ri­ sti har­ ver i soft­ er ko­im upra­ lja IT d v j v ode­lje­nje or­ga­ni­za­ci­je. Otu­ a ro­ e­ je hi­ rid­ og clo­ ­ a. d đ n b n ud On je stvo­ren da kom­bi­nu­je naj­bo­ lje oso­ i­ e i jav­ og i pri­ at­ og clo­ bn n v n u­ a. On spa­a on-pre­ i­ es i off-pre­ d j ms mi­ es re­ e­ ja, ko­a obič­ o ko­ u­ i­ s š n j n m n ci­ra­ju jed­na sa dru­gim. Za­vi­sno od re­še­nja, IT oso­blje i kraj­nji ko­ri­sni­ ci mo­ u čak da ko­ i­ te iste ala­ e za g rs t upra­vlja­nje, pri­pre­ma­nje i mo­ni­to­ ring oba si­ste­ma. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima