Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 47

naji­no­va­tiv­ni­ji soft­ver za upra­vlja­ nje do­ku­men­ti­ma u jav­nom sek­ to­ru. Re­ e­ je ASE­ A Cor­ e­ pon­ en­ e š n P r s d c Ma­na­ge­ment u pot­pu­no­sti je us­kla­ đe­ o sa prin­ i­ i­ a e-dr­ a­ e, či­i su n cpm ž v j glav­ i ci­je­ i br­ e i efi­ a­ ni­e funk­ n l v ž k s j ci­o­ni­sa­nje jav­ne upra­ve. Pro­ce­nju­je se da tre­ ut­ o 840 hi­ja­ a gra­ a­ a n n l d đ n ko­ri­sti elek­tron­ske ser ­vi­se, a sma­tra se da će dr­ a­ a po­ ta­ i elek­ ron­ ka, ž v s t t s ka­ a pro­ e­ i suš­ i­ u svo­e ad­ i­ i­ d m n tn j mn stra­ci­je. Ino­ a­ iv­ ost re­ e­ ja ba­ i­ a se na v t n š n zr či­ je­ i­ i da smeš­ a jav­ u upra­ u u n nc t n v cen­tar pro­me­na ko­je do­no­se do sa­ da naj­ e­ e tran­ for­ a­ i­e dr­ av­ e v ć s m cj ž n upra­ e. Ključ­ i fak­ or u re­ ­i­ a­ i­ v n t al z c ji mo­ er­ e dr­ av­ e upra­ e je efi­ a­ d n ž n v k sna, pro­ce­sno ori­jen­ti­sa­na i u prak­si do­ka­za­na pri­me­na mo­der­nih in­for­ ma­ci­o­nih i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nih teh­ no­lo­gi­ja. Soft­ er­ ko re­ e­ je ASE­ A CM v s š n P omo­ u­ a­ a uvo­ e­ je elek­ ron­ ke g ć v đ n t s upra­ e u rad dr­ av­ ih in­ ti­ u­ i­a, v ž n s t cj što zna­ i ni­ e troš­ o­ e, ve­ u efi­ a­ č ž k v ć k snost i tran­spa­rent­nost, a nje­go­va pri­ e­ a mo­ u­ a je u svim or­ a­ i­ m n g ć g n ma lo­ al­ e i dr­ av­ e upra­ e. Re­ e­ k n ž n v š nje ASE­PA Cor­re­spon­den­ce Ma­na­ ge­ ent omo­ u­ a­ a svim ko­ i­ ni­ m g ć v rs ci­ma br­zo i jed­no­stav­no pri­stu­pa­ nje svim uslu­ga­ma pu­tem in­ter­ne­ta, dok je ko­mu­ni­ka­ci­ja sa in­sti­tu­ci­jom jav­ og sek­ o­ a olak­ a­ a. Rad­ i pro­ n t r š n n ce­si su u pot­pu­no­sti au­to­ma­ti­zo­va­ ni i zah­te­va­ju ma­nje ljud­skog ra­da, a sa­ im tim su i jef­ i­ i­i, uz isto­ re­ m tnj v me­no po­di­za­nje obi­ma i klva­li­te­ta uslu­ e. Efi­ a­ nost i bez­ ed­ ost ču­ g k s b n va­ ja do­ u­ e­ a­ a ta­ o­ e su zna­ n k m n t k đ čaj­ o po­ e­ a­ i upo­ re­ om ovog n v ć n t b re­ e­ ja. š n ASE­PA Cor­re­spon­den­ce Ma­na­ge­ ment se u Sr­ i­i već us­ eš­ o pri­ e­ bj p n m nju­e u Re­ u­ lič­ oj agen­ i­i za te­e­ j p b k cj l ko­ u­ i­ a­ i­e (RA­ EL), a oče­ u­e se m nk cj T k j iz­ oz ovog so­ i­ ti­ i­ a­ og re­ e­ ja u v fs cr n š n ze­ lje re­ i­ ­ a, kao i u dru­ e evrop­ m g on g ske i svet­ ke ze­ lje. Io s m Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima