Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 43

upra­ lja­ je je­ in­ tve­ im ri­ i­ i­ a i pred­ v n d s n zcm lo­ i­ a za re­ ­ i­ u­a­ je, stro­ a evi­ en­ i­a zm os g r n g d cj do­ u­ e­ a­a osi­ u­a­ ja i in­er­ et pro­ a­ k m n t g r n t n d ja po­i­ a osi­ u­a­ ja ta­ o­ e su mo­ uć­ o­ ls g r n k đ g n sti re­ e­ ja ko­e je raz­ io is­ u­ ni tim kom­ š n j v k s pa­ni­je IT Bu­si­ness So­lu­ti­ons. Upra­vlja­nje šte­ta­ma Mo­ u­om za upra­ lja­ je šte­ a­ a d l v n t m omo­ u­ en je ši­ok di­a­ a­ on po­ lo­ a: g ć r j p z s v od upra­vlja­nja pro­ce­som ob­ra­de šte­ta, vođe­ ja šte­a u vi­ e knji­ a šte­a po raz­ n t š g t li­ i­im vr­ ta­ a osi­ u­ a­ ja, pra­ e­ ja re­ čt s m g r n ć n dov­ ih, sud­ kih, re­ re­ nih, rent­ ih, re­ n s g s n ak­i­ i­a­ ih šte­a, bor­ e­o šte­a sa­ ­ i­ u­ tvr n t d r t os g ra­ ja i reosi­ u­ a­ ja, pre­ o ana­i­i­ e po n g r n k ltk različitim osno­ a­ a pla­ a­ ja (li­ a, stva­i, vm ć n c r ka­ a­a, advo­ at,...), au­o­ m­skog pred­ m t k t a t lo­ a šte­a za re­ er­ a­ i­u i kre­­a­ je re­ er­ g t z v cj ir n z va­ i­e šte­a, au­o­ at­ kog knji­ e­ ja li­ vi­ cj t t m s ž n k da­ i­ ­ ih (ob­a­ un­ kih) li­ to­ a i kre­­a­ ja c on r č s s v ir n na­o­ a za pla­ anje, do for­ iranja elek­ l g ć m tronskih na­o­ a za pla­ a­ je u siste­ u l g ć n m Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima