Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 42

IT Bu­si­ness So­lu­ti­ons itbs.:In­su­ran­ceC­loud Cloud i mobilne platforme (smartphones, tableti…) u potpunosti  menjaju način na koji osiguravajuće kompanije mogu svoje proizvode ponuditi klijentima.  Sada imaju priliku da reputaciju “nužnog zla” (osiguravamo se samo kada smo na to “naterani”) tranformišu u kreatore novih vrednosti. Promenom svojih poslovnih modela u definisanju novih proizvoda i servisa, razmenom podataka i informacija u potpuno realnom vremenu, osiguravajuće kompanije postavljaju klijente i njihove potreba u centar svojih proizvoda i servisa. Na taj način, konstantnom interakcijom i komunikacijom sa klijentima, ponovo stiču njihovo poverenje što sigurno dovodi i do povećanja različitih proizvoda i usluga koje će klijent odabrati. Industrija osiguranja ne spade u brzo rastuće industrije, te se rast osiguravajućih kompanija najčešće dešava preuzimanjem tržišnog udela od konkurencije. Međutim, novi proizvodi i usluge postaju sve brojniji i jedini limit u stvaranju istih postaje sposobnost osiguravajuće kuće u njihovim kreiranjima i stvaranju partnerstva sa klijentima. Cloud platforme upravo omogućavaju da novi proizvodi brzo dođu do klijenata i da se uspostavi neophodna komunikacija sa njima kroz nove modele distribucije." K om­pa­ni­ja IT Bu­si­ness So­lu­ti­ ons u pot­pu­no­sti pra­ti naj­sa­ vre­me­ni­je IT tren­do­ve, pa su, u skla­ u s tim, sva nje­ a re­ e­ ja do­ tup­ d n š n s na i na Sa­ S (Soft­ a­e as a Ser­ i­ e) ar­ a w r vc hi­ek­ u­ i. Ko­ i­ te­ i EU­ et clo­ ­ ing ar­ i­ t t r rs ć n ud h tek­tu­ru po­sta­vljen je pr­vi pot­pu­no in­ te­ ri­ a­ i in­or­ a­ i­ ­ i si­ tem za upra­ g s n f m c on s vlja­ je po­ lo­ i­ a u obla­ ti osi­ u­ a­ ja n s vm s g r n (itbs.:In­su­ran­ce) do­stu­pan na clo­u­du. In­or­ a­ i­ ­ i si­ tem za upra­ lja­ je f m c on s v n po­ lo­ a­ jem osi­ u­ a­ a­u­ ih druš­ ava s v n g r v j ć t itbs.:In­ u­ an­ e po­kri­va sve po­slov­ne s r c pro­ e­ e u po­ lo­ i­ a ne­ i­ ot­ og i ži­ c s s vm žv n vot­ og osi­ u­ a­ ja. Či­ e ga mo­ u­i za n g r n n d l upra­vlja­nje pro­da­jom, šte­ta­ma, stro­ gom evi­ en­ i­om, fi­ an­ i­a­ a... d cj n sj m Upra­vlja­nje pro­da­jom Re­ e­ je omo­ u­ a­ a upra­ lja­ je pro­ š n g ć v v n da­om svih vr­ ta ne­ i­ ot­ ih osi­ u­ a­ ja. j s žv n g r n Da­e mo­ uć­ ost for­ i­a­ ja po­ u­ a sa j g n mr n n d vi­še va­ri­jan­ti i kre­i­ra­nja po­li­sa po osno­vu pri­ va­ e­ e varijante. Osim to­ a, omo­ u­ h ć n g g će­ a je ve­i­i­ a­ i­a do­ u­ e­ a­a na vi­ e n rfk cj k m n t š ni­voa, kao i štam­pa­nje kom­plet­nih do­ku­ me­ a­a i au­o­ at­ ko ge­ e­i­ a­ je od­ o­ n t t m s n rs n g va­a­u­ eg je­ in­ tve­ og bro­a do­ u­ en­ r j ć d s n j k m ta, te upra­ lja­ je pra­ i­ a iz­ a­ a­ ja do­ v n vm d v n ku­me­na­ta i pri­stu­pa do­ku­men­ti­ma. Au­o­ at­ ko for­ i­ a­ je OS obra­ a­ a t m s mr n z šHۚ