Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 41

drugim in­ ustri­a­ a ili čak od sta­ d j m rtup kom­ a­ i­a. Ima­ o već do­ ta p nj m s pri­me­ra ova­kve prak­se. Ta­ko smo da­ as sve­ o­ i da se npr. u obla­ ti n d c s ban­kar­stva i osi­gu­ra­nja po­ja­vlju­ju kom­pa­ni­je ko­ji­ma su co­re bi­znis te­ le­ko­mu­ni­ka­ci­je, (Te­le­nor ban­ka), re­ tail (Te­sco), a ko­je kom­plet­nu svo­ju "no­vu“ uslu­gu ba­zi­ra­ju na do­br­om po­zna­va­nju svo­jih ko­ri­sni­ka, nji­ho­ vih po­ re­ a, na­ i­ a, oče­ i­ a­ ja. t b vk kv n Osnov­ne ka­rak­te­ri­sti­ke po­da­ta­ ka ko­e na­ i­ a­ o Big Da­ a pre sve­ j zv m t ga su nji­ o­ a ko­i­ i­ a, ko­a eks­ o­ h v lčn j p nen­ci­jal­no ra­ste, ra­zno­vr­snost for­ ma­ta i br­zi­na nji­ho­vog ge­ne­ri­sa­ nja. Po­red ovog, ubr­za­no se raz­vi­ja­ soft­ve­r za na­pred­nu bi­znis ana­li­ zu, be­ ič­ e ko­ u­ i­ a­ i­e (Wi­ e­ess ž n m nk cj r l com­mu­ni­ca­ti­ons) su sve vi­še ras­ pro­stra­nje­ne, ce­na har­dve­ra po­sta­ je sve pri­ tu­ ač­ i­a, dok per­ or­ a­ s p nj f m se har­ ve­ a i sto­ idž ka­ a­ i­ e­ i ra­ d r r p ct t stu. Sve ovo za­ed­ o nas do­ o­ i do j n v d to­ga da su svi po­treb­ni pred­u­slo­vi stvo­re­ni za re­a­li­za­ci­ju tzv. Big Da­ta pro­e­ a­ a. Ia­ o teh­ ič­ i i teh­ o­oš­ i j k t k n k n l k pred­u­slo­vi po­sto­je, kom­plek­snost ova­kvih pro­je­ka­ta je osnov­ni raz­log zaš­to ih ne­m a­m o vi­š e. Orac­l e sa svo­jom Big Da­ta plat­for­mom adre­ si­ra ovaj pro­blem i nu­di je­din­stve­ nu har­dver­sku i soft­ver­sku osno­vu ko­a omo­ u­ a­ a skla­ iš­ e­ je, tran­ j g ć v d t n sfo­r­ma­ci­ju i ana­li­zu ka­ko struk­tu­ ri­ra­nih ta­ko i ne­struk­tu­ri­ra­nih po­ da­ta­ka. Po­stig­nu­ta je pot­pu­na in­ te­gra­ci­ja ova dva ob­li­ka po­da­ta­ka (ne­struk­tu­ri­ra­nih po­da­ta­ka smeš­ te­nih u Ha­do­op – Di­stri­bu­ted Fi­ le System i Orac­e NoSQL ba­ u po­ l z da­ta­ka sa struk­tu­ri­ra­nim po­da­ci­ma u Orac­le re­la­ci­o­nim ba­za­ma) pre­ ko Orac­le Big Da­ta ko­nek­to­ra. Ako ovo­ e do­ a­ o da se ko­ iš­ e­ jem m d m r ć n Orac­e Big Da­a SQL-a mo­ u kom­ l t g bi­no­va­ti, ana­li­zi­ra­ti po­da­ci, ka­ko iz re­la­ci­o­ne ba­ze, ta­ko i Ha­do­o­pa i NoSQL-a, ja­ no je da se pro­ lem s b kom­plek­sno­sti kod Orac­lea svo­di na vr­lo ra­zum­nu me­ru. Za raz­li­ku, da­ le, od svih dru­ ih big da­a ar­ k g t hi­tek­tu­ra, re­še­nje Big Da­ta Orac­lea či­ i sve po­ at­ e do­ tup­ im pre­ n d k s n ko Orac­e SQL-a, i u kom­ i­ a­ i­i sa l bn cj Orac­le je­din­stve­nim ala­ti­ma za pri­ stup i ana­li­zu pred­sta­vlja vr­hun­sku plat­for­mu ka­ko za on pre­mi­se, ta­ ko i za Cloud Big Da­ a ana­i­ ič­ e si­ t lt k ste­me. Raz­lo­zi opre­de­lje­nja za Orac­le pro­iz­vo­de Ne­dav­no je kom­pa­ni­ja IDC spro­ ve­a vr­o op­ e­ nu ana­i­ u ne­ ih l l s ž lz k Orac­le ko­ri­sni­ka ko­ji su re­a­li­zo­va­li pro­ek­ e re­n­ e­ je­ in­ a svo­ih in­ or­ j t i ž n r g j f ma­ci­o­nih si­ste­ma, sa ci­ljem sma­nji­ va­nja ope­ra­tiv­nih troš­ko­va. Kom­pa­ ni­e su pri­ e­ i­e raz­i­ i­ e pri­ tu­ e, j m nl lčt s p kao što su mi­ ra­ i­a u Cloud okru­ g cj že­ je, kon­ o­i­ a­ i­a h ܁