Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 40

Šta je Cloud Com­ u­ ing? p t De­ i­ i­ i­a je jed­ o­ tav­ a: to je stil ra­ u­ ar­ tva za­ no­ an na fncj n s n č n s s v de­je­ im, ela­ tič­ im re­ ur­ i­ a is­ o­ u­ i­ a­ im ko­ i­ ni­ i­ a po l n s n s sm p r čv n rs cm prin­ i­ u sa­ o­ o­ lu­ i­ a­ ja ko­ i­ te­ i veb teh­ o­o­ i­e. Ipak, ako cp m p s žv n rs ć n l gj pi­ a­ e pe­ o­ o lju­ i šta je cloud com­ u­ ing mo­ e­ e da oče­ u­e­ e t t t r d p t ž t k j t pet raz­i­ i­ ih od­ o­ o­ a. Zaš­ o? Za­ o što nji­ a ni­e bit­ o šta je lčt g v r t t m j n cloud com­ u­ ing ne­ o šta on ra­ i za njih. p t g d Da bi se u pot­ u­ o­ ti raz­ meo cloud com­ u­ ing u pred­ ­ e­ u, p n s u­ p t uz ć tre­ a da raz­ ­ e­ e raz­i­ i­ e funk­ i­ ­ al­ e be­ e­ i­ e ko­i po­ re­ u b um t lčt c on n n ft j k ć po­ u­ar­ ost clo­ da. Po­ le­ aj­ e u cloud kroz pri­ mu raz­i­ i­ ih p l n u­ g d t z lčt ulo­ a u pred­ ­ e­ u, a za­ im raz­ i­ li­ e o to­ e ka­ o iz­ ra­ i­ i ko­ e­ g uz ć t ms t m k g dt h ziv­ u cloud stra­ e­ i­u ko­a ra­ i za sve u pred­ ­ e­ u. Poč­ i­ o sa n t gj j d uz ć nm ovim va­ nim ulo­ a­ a. ž g m Po­ lov­ i li­ e­ i s n d r Ova gru­ a že­i cloud za mo­ er­ e, per­ o­ a­i­ o­ a­ e apli­ a­ i­ p l d n s n lz v n k c je. U di­gi­tal­noj eko­no­mi­ji kom­pa­ni­je mo­ra­ju da re­ša­va­ju stva­ri u re­ l­ om vre­ e­ u, od obez­ e­ i­ a­ ja ko­ i­ nič­ ih is­ u­ ta­ a do an m n b đv n rs k k s v iz­ rad­ je ta­e­ at-cen­ rič­ ih HCM stra­ e­ i­a. Va­ i ko­ i­ ni­ i že­e g n l n t n t gj š rs c l ne­pri­met­nu in­ter­ak­ci­ju sa svo­jim bren­do­vi­ma, gde god i kad got že­e, na druš­ ve­ im mre­ a­ a, mo­ il­ im ure­ a­i­ a, u pro­ av­ i­ i, l t n ž m b n đ jm d nc pre­ko kol cen­tra, na va­šem veb saj­tu i pri­li­kom on­li­ne ku­po­vi­ne. Br­ i­ a, in­ e­ ri­ a­ i pro­ e­ i i ana­i­ i­ a su od vi­ al­ og zna­ a­a. Za zn t g s n c s ltk t n č j ove lju­ e, cloud če­ to zna­ i Sa­ S-ba­ i­ a­ e apli­ a­ i­e ko­e su br­ e, d s č a zr n k cj j z jed­no­stav­ne i da­ju vi­še kon­tro­le po­slov­noj stra­ni. IT li­ e­ i d r IT ta­ o­ e vi­ i ogrom­ u vred­ ost u clo­ du, po­ eb­ o u apli­ k đ d n n u­ s n ka­tiv­nim i plat­form­skim ser­vi­si­ma ko­ji do­zvo­lja­va­ju in­ter­nim IT gru­ a­ a da se ras­ e­ e­ e od teh­ o­oš­ og me­ adž­ en­ a. CIO-i p m t r t n l k n m t ne mo­ u da za­ o­ a­ e po­ to­e­ e in­ ra­ truk­ ur­ e po­ re­ e ka­ a g b r v s j ć f s t n t b d pro­ e­ ju­u cloud com­ u­ing, a cloud ser­ i­ i kao što su Pa­ S i c n j p t vs a Ia­aS mo­gu da im po­mog­nu da in­te­gri­šu apli­ka­ci­je i kre­i­ra­ju kon­ zi­ ten­ e po­ lov­ e to­ o­ e na slo­ e­ im si­ te­ i­ a – i on-pre­ i­ e s t s n k v ž n s mm ms i u clo­ ­ u – isto­ re­ e­ o odr­ a­ a­u­ i bez­ ed­ ost i per­ or­ an­ e. ud v m n ž v j ć b n f m s Kao re­ ul­ at, IT mo­ e da se uda­ji od upra­ lja­ ja teh­ o­o­ i­om i z t ž l v n n l gj kon­cen­tri­še se na po­slov­ne ino­va­ci­je. Gra­ i­ e­ji clo­ ­ a dt l ud Im­ple­men­ta­ci­ja pri­vat­nog obla­ka je u uspo­nu, poš­to kom­pa­ ni­e vi­ e be­ e­ i­ e od br­ eg is­ o­ u­ i­ a­ ja, pri­ tu­ a­ ja na zah­ ev j d n ft ž p r čv n s p n t i ska­la­bil­no­sti. Gra­di­te­lji clo­u­da mo­gu da po­mog­nu svo­jim IT ode­lje­nji­ma da po­sta­nu agil­ni­ji, troš­kov­no efi­ka­sni pro­vaj­de­ri pri­vat­nog clo­u­da. Oni po­sma­tra­ju cloud iz per­spek­ti­ve upra­vlja­ nja ži­ ot­ im ci­ lu­ om, od upra­ lja­ ja re­ ur­ i­ a i mo­ i­ o­ in­ a v