Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 4

Impressum Kompanija Microsoft (Nasdaq «MSFT») osnovana je 1975. godine i jedna je od lidera u pružanju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koji korisnicima i privredi širom sveta olakšavaju otkrivanje svog punog potencijala. Microsoft u Srbiji počeo je sa radom 2002. godine. Te godine su predstavnici Vlade Republike Srbije potpisali sporazum o strateškoj saradnji u oblasti IT-ja sa Bilom Gejtsom. Od svog osnivanja do danas, Microsoft u Srbiji ostvario je zavidne rezultate, definišući tako značajne pomake u razvoju lokalnog IT tržišta. Svesni da je smanjenje stope piraterije jedan od preduslova ulaska Srbije u Evropsku Uniju, lokalna kancelarija posvetila se kontinuiranom radu na legalizaciji softvera u Srbiji i borbi protiv piraterije. U septembru 2005. godine, Microsoft je otvorio svoj razvojni centar u Beogradu. Danas, razvojni centar zapošljava više od 150 IT stručnjaka iz čitave Srbije, od kojih su svi obrazovani u Srbiji. Prosečna starost tima je 28 godina. Zahvaljujući kompaniji Microsoft, svi oni su ostali u Srbiji. Svi Microsoft projekti razvijeni u Srbiji su priznati od strane kompanije Microsoft i miliona korisnika na globalnom nivou, što dodatno promoviše Srbiju i ucrtava je kao stratešku tačnu na tehnološkoj mapi sveta. Internet ogledalo Izdavač Internet ogledalo, Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet intelektualnih usluga, Beograd - Zemun, Gradski park 2, t.r. 145-7386-30 (Marfin Bank A.D.) Adresa redakcije Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki") tel/fax: (+381 11) 3771-610 Direktor, glavni i odgovorni urednik Zoran Kovačević zoran@internetogledalo.com Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika Vesna Kovačević vesna@internetogledalo.com Video & Editing: Veljko Kovačević veljko.kovacevic@internetogledalo.com Naučni savet Nikola Marković, prof. dr Milorad Ivković, prof. dr Mirjana Drakulić, mr Ratimir Drakulić, prof. dr Đorđe Paunović, dr Vojkan Vasković, prof. dr Radovan Bigović, prof. dr Božidar Radenković Saradnici Vladan Aleksić, Stevan Majstorović, Saša Milašinović, Dušan Katilović, Srđan Stević, mr Dejan Ilić, Dejan Protić, Sanja Milovanović, Marko Talijan, Mihajlo Pavlović, Aleksandar Jovanović, Vuk Stojsavljević, Katarina Delač, Kristina Delač Kontakt Redakcija: redakcija@internetogledalo.com Marketing: marketing@internetogledalo.com CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 004 INTERNET ogledalo : business & technologies magazine / glavni i odgovorni urednik Zoran Kovačević. - 1999, br. 1- . - Beograd (Gradski park 2) : Internet ogledalo, 1999- (Beograd : AMD Sistem). - 27 cm Dostupno i na: http://www.ogledalo.rs - Mesečno COBISS.SR-ID 172229895 Kom­ a­ i­a Check Po­nt Soft­ a­ e Tec­ no­ p nj i w r h lo­ i­ s Ltd, svet­ ki li­ er u obez­ e­ e­ ju na ge s d b đ n in­ er­ e­ u, obez­ e­ u­e kli­en­ i­ a bes­ om­ t n t b đ j j tm k pro­ i­ nu zaš­ i­ u pro­ iv svih vr­ ta pret­ ji, ms tt t s n sma­ ju­e kom­ lek­ nost bez­ ed­ o­ ti i sni­ a­ a n j p s b n s ž v ukup­ e troš­ o­ e vla­ niš­ va. Check Po­nt je n k v s t i pi­ ­ ir in­ u­ tri­e sa Fi­ e­ all-1 i svo­om pa­ en­ on d s j r w j t ti­ a­ om sta­ e­ul in­ pec­ ion teh­ o­o­ i­om. r n t f s t n l gj Da­ as, Check Po­nt na­ ta­ lja da raz­ i­a ino­ a­ n i s v vj v ci­e za­ no­ a­ e na Soft­ a­ e Bla­ e ar­ i­ ek­ u­ i, j s v n w r d ht t r pru­ a­u­ i ko­ i­ ni­ i­ a flek­ i­ il­ a i jed­ o­ tav­ a ž j ć rs cm sb n n s n re­ e­ ja ko­a se mo­ u u pot­ u­ o­ ti pri­a­ o­ š n j g p n s l g đa­ a­ i tač­ im i bez­ e­ o­ o­ nim po­ re­ a­ a v t n b d n s t b m sva­ e or­ a­ i­ a­ i­e. k g nz cj Bit­ e­en­ er, tvo­ ac ino­ a­ iv­ og an­ i­ i­ u­ d f d r v t n tvr snog soft­ e­ a, ovla­ tio je KEY4S d.o.o. prev r s d­ ze­ a za kon­ al­ ing iz obla­ ti po­ lo­ a­ ja i u­ ć s t s s v n in­or­ a­ i­ ­ ih teh­ o­o­ i­a kao svog no­ og f m c on n l gj v eks­u­ iv­ og co­ n­ ry part­ e­ a ka­ o bi po­ u­ l z n u t n r k n dio uslu­ e na srp­ kom je­ i­ u i pot­ u­ o lo­ a­ g s zk p n k li­ o­ a­ u web po­ rš­ u, ka­ o kuć­ im ko­ i­ ni­ i­ z v n d k k n rs c ma ta­ o i kom­ a­ i­a­ a iz Sr­ i­e. k p nj m bj Ovo part­ er­ tvo ima za cilj po­ olj­ a­ je pro­ n s b š n da­e vo­ e­ ih an­ i­ i­ u­ nih re­ e­ ja kom­ a­ i­e j d ć tvr s š n p nj Bit­ e­en­ er u Sr­ i­i nu­ e­ i struč­ u pret­ ro­ d f d bj d ć n p daj­ u i teh­ ič­ u po­ rš­ u ko­ i­ ni­ i­ a i po­ lov­ n n k d k rs cm s nim part­ e­ i­ a kao i uslu­ e u pot­ u­ o­ ti n rm g p n s pri­a­ o­ e­ e lo­ al­ im po­ re­ a­ a. l g đ n k n t b m 6 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima