Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 39

sistemi nu­ e se kao uslu­ a, te se kli­ d g jen­ i­ a omo­ u­ a­ a zna­ aj­ o sma­ tm g ć v č n nje­nje ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja u IT-u, dok su ope­a­iv­ i troš­ o­ i u skla­ r t n k v du sa ni­ o­ m ko­ iš­ e­ ja uslu­ a u v o r ć n g obla­ku. · Soft­ er kao uslu­ a (Sa­ S) v g a Orac­le nu­di svo­je apli­ka­ci­je kao ser­ is i to ERP, Supply Chan­ e Ma­ v g na­ge­ment, Hu­man Ca­pi­tal Mna­ga­ ment, Cu­sto­mer Ex­pi­ri­en­ce (Mar­ ke­ting, Sa­les...) So­cial, Ana­li­tics i dr. Mo­ e­ o da ka­ e­ o da