Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 38

Oracle Oracle - Cloud misija Ka­ a pi­a­ o me­ a­ že­ e ko­i su nji­ o­ i pri­ ­ i­e­i, uvek se is­i­ e jed­ o: rast pri­ o­ a i pro­i­a. U ci­ju d t m n d r j h v or t t tč n h d ft l raz­ i­a­ ja po­ lo­ a­ ja fo­ us je na kre­­ a­ ju no­ ih vred­ o­ ti, ta­ o što će se stvo­ i­i kva­i­et­ i­e re­ e­ vj n s v n k ir n v n s k rt lt nj š nje/uslu­ a ili kroz efi­ a­ ni­e po­ lo­ a­ je i bo­ju pro­ uk­iv­ ost sma­ ji­i troš­ o­ i i ti­ e ce­ a go­o­ ih g k s j s v n l d t n n t k v m n t v pro­z­ o­ a. IT ima po­en­ i­al da po­ og­ e u ovom pro­ e­ u. i v d t cj m n c s O rac­le po­red svo­jih do­bro po­zna­tih soft­ver­skih re­še­ nja nu­di kom­plet­nu har­ dver­sku plat­for­mu di­zaj­ni­ra­nu za svoj soft­ er, či­ e se zna­ aj­ o eli­ v m č n mi­ni­še kom­plek­snost u eks­ploa­ta­ci­ ji, dok se u isto vre­ e zna­ aj­ o po­ m č n ve­ a­ a­u po­ ­ da­ ost, per­ or­ an­ e i ć v j uz n f m s bez­bed­nost ka­ko on-pre­mi­se in­for­ ma­ci­o­nih si­ste­ma, ta­ko i da­ta cen­ ta­ra u pri­vat­nom, hi­brid­nom ili javnom obla­ku (cloud). Ova­ko in­te­gri­ sa­ni skup kom­pa­ti­bil­nih soft­ver­skih i har­dver­skih kom­po­nen­ti, ko­je su po­ je­ i­ ač­ o naj­ o­je u svo­oj kla­ i, raz­ dn n b l j s vi­en je u skla­ u sa pri­ na­im in­ u­ j d z t d strij­skim stan­dar­di­ma. Kom­plet­na uslu­ga u Clo­u­du Orac­le je je­di­ni ven­dor in­te­gri­sa­ nih IT si­ te­ a ko­i se pro­ek­u­u i iz­ s m j j t j vo­de kao jed­na je­din­stve­na ce­li­na skup har­dver­skih i soft­ver­skih kom­ po­nen­ti, gde je har­dver di­zaj­ni­ran (do ni­voa pro­ce­so­ra) i op­ti­mi­zo­van za rad Orac­e soft­ e­a. Sa ova­ o efi­ l v r k ka­ nim si­ te­ i­ a zna­ aj­ o se uma­ s s mm č n nju­ju kom­plek­snost eks­ploa­ta­ci­je i troš­ o­ i odr­ a­ a­ ja, a vr­ un­ ke per­ k v ž v n h s for­ an­ e se po­ ti­ u, pre sve­ a, kao m s s ž g re­zul­tat stal­nih ino­va­ci­ja ko­je Orac­le pri­me­nju­je u svo­jim si­ste­mi­ma. Ova­kvi in­te­gri­sa­ni si­ste­mi su cloud ready. Ta­ o da Orac­e har­ ver, k l d tehno­loš­ku plat­for­mu (Da­ta­ba­se i Fu­sion Mid­dle­wa­re) i apli­ka­ci­je mo­ že­ e ko­ i­ ti­ i u va­ em pri­ at­ om, jav­ t rs t š v n nom (pu­blic) i hi­brid­nom obla­ku. Orac­le­ov Cloud si­stem Mo­ er­ o ra­ u­ a­ ­ tvo u obla­ u d n č n rs k po­ a­ e kom­ a­ i­a­ a da is­ o­ i­ te m ž p nj m k rs no­ e po­ lov­ e mo­ uć­ o­ ti i da br­ v s n g n s že uvo­ e ino­ a­ i­e u svo­e in­ or­ a­ d v cj j f m ci­o­ne si­ste­me i bi­znis pro­ce­se. Mi­ si­ja Cloud Orac­e-a je da u in­er­ et l t n okru­ e­ ju omo­ u­ i pri­ tup svo­im ž n g ć s j vr­hun­skim soft­ver­skim teh­no­lo­gi­ ja­ma i har­dve­ru svo­jim ko­ri­sni­ci­ma bi­lo gde u sve­tu. Ova­ko in­te­gri­sa­ni Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima