Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 36

SSL ser­ i­ i­ a­ a, upo­ re­ a DNS ser­ e­ tfk t t b v ra, do­ e­ji­ a­ je IP adre­ a pre­ a po­ d l v n s m tre­ a­ a i slič­ o. b m n Uti­sci mCloud ko­ri­sni­ka O kva­li­te­tu ove plat­for­me naj­bo­lje sve­ o­ e uti­ ci nje­ ih ko­ i­ ni­ a. d č s n rs k "mDa­ a­ en­ er nam je omo­ u­ io t C t g ć da kli­jen­ti­ma po­nu­di­mo kva­li­tet­ni­ju uslu­ u ho­ tin­ a vir­ u­ l­ ih ser­ e­ a, g s g t en v r a da isto­ re­ e­ o op­ i­ i­ u­e­ o na­ v m n tmz j m še troš­ o­ e, za­ o što sa­ a pla­ a­ o k v t d ć m tač­ o ono­i­ o vir­ u­ l­ ih re­ ur­ a ko­i­ n lk t en s s l ko nam je po­ reb­ o. Ali, va­ no nam t n ž je i da, uvek uko­i­ o se zah­ e­ i na­ lo lk t v g po­ e­ a­u, mo­ e­ o za sa­ o ne­ o­i­ o v ć j ž m m k lk mi­ u­ a sa­ i da pri­a­ o­ i­ o ka­ a­ n t m l g dm p ci­ et i mo­ uć­ o­ ti na­ eg ho­ tin­ a i t g n s š s g ta­ o is­ u­ i­ o oče­ i­ a­ ja kli­e­ a­ a", k p nm kv n j n t ka­ e Ni­ o­a Mar­ o­ ić, CTO, IT4biz. ž k l k v "Za po­tre­be raz­vo­ja na­pred­nih re­ e­ ja ko­ i­ tim raz­ oj­ o okru­ e­ š n rs v n ž nje ba­zi­ra­no na Mic­ro­soft ala­ti­ma. mCloud je je­ an od ret­ ih ser­ i­ a na d k vs na­ em tr­ iš­ u ko­i nu­ i kom­ letno š ž t j d p Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje Mic­ o­ oft raz­ oj­ o okru­ e­ je i lo­ al­ r s v n ž n k nu po­ rš­ u, i to po ce­ a­ a ko­e su d k n m j ni­ e od slič­ ih re­ e­ ja glo­ al­ ih pro­ ž n š n b n vaj­ e­ a, a to ni­e ma­a stvar", tvr­ i d r j l d Bra­ i­ lav Či­ ak, di­ ek­ or Om­ i­ of­ a. ns č r t ns t "Ka­ o se vi­ e od pet go­ i­ a ba­ i­ k š dn v mo raz­ o­em veb pro­ av­ i­ a za­ no­ v j d nc s va­ ih na Ma­ en­ o plat­ or­ i, proš­ n g t f m li smo mno­ge ho­sting pro­vaj­de­re u USA. Od ka­ a smo po­ e­i da sa­ a­ u­ d č l r đ je­ o sa Ma­n­ tre­ ­ om, raz­ oj nam m i s am v je lak­ i, jer zna­ o da o si­ tem­ kom š m s s de­lu ne mo­ra­mo da raz­miš­lja­mo i da