Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 32

"Ma­a kom­ a­ i­a za ma­u in­ e­ ti­ l p nj l v s ci­u mo­ e da do­ i­e neš­ o što je za j ž bj t njih ra­ i­e bi­o ap­ o­ut­ o ne­ a­ i­ li­ nj l s l n z ms vo. S dru­ge stra­ne, ve­li­ka kom­pa­ni­ ja ima mo­ uć­ ost da aut­ or­ u­e ne­ g n s s j ke ključ­ e pro­ e­ e, ta­ o da nji­ o­ i IT n c s k h v struč­ ja­ i mo­ u da se ba­ e suš­ in­ n c g v t skom po­ rš­ om u po­ lo­ a­ ju", ob­ d k s v n jaš­ ja­ a­u u Eu­ e­ u be­ e­ i­ e za ko­ n v j n t n ft ri­sni­ke nji­ho­vog Clo­u­da sa još jed­ nog aspek­ta. – kla­ ič­ a tri ni­ oa teh­ ič­ e po­ rš­ s n v n k d ke: kon­ akt cen­ ar, noć­ a de­ ur­ tva t t n ž s vi­ en­ om i ta­ o­ va­ i pre­ i­ m sup­ k d k z n mu port ko­i pod­ a­ u­ e­ a lič­ i ni­ o po­ j r z m v n v drš­ e", još jed­ om su re­ i­ i­ a­i ni­ k n zmr l voe po­drš­ke ko­ri­sni­ci­ma na­ši sa­go­ vor­ni­ci. – na mre­ nom ni­ ou, soft­ er­ ke ser­ ž v v s ti­ i­ a­ e, pri­ tu­ e... Sa­ a je za­­ ta ni­ o fk t s p d is v zaš­ i­ e stvar že­je ko­ i­ ni­ a – do ko­e tt l rs k j me­ e on kon­ ro­i­ e pri­ u, a do ko­e r t lš č j me­ e mi kao pro­ aj­ er tre­ a ume­ to r v d b s nje­ga da to is­kon­tro­li­še­mo. Po­da­ci se na­a­ e u pro­ e­ i­ ­ al­ om cen­ ru l z f s on n t Po­ ve­ e­ a teh­ ič­ a s ć n n k po­ rš­ a 24 x 7 d k "Od­ ­ ek smo ima­i teh­ ič­ u po­ uv l n k drš­ku ko­ja je funk­ci­o­ni­sa­la 24 sa­ta dnev­ o, 7 da­ a u ne­ e­ji. To je stan­ n n d l dard ko­i već du­ i niz go­ i­ a mo­ a­ j ž dn r mo da poš­u­e­ o kao ho­ ting pro­ t j m s vaj­ er, a u to­ u proš­e go­ i­ e smo d k l dn for­ i­ a­i po­ e­ an Cu­ to­ er Ca­ e mr l s b s m r sek­ or ko­i se is­ lju­ i­ o ba­ i po­ rš­ t j k čv v d kom ko­ i­ ni­ i­ a i bri­ om o nji­ a. rs cm g m Sa­ma po­drš­ka je po­de­lje­na na ne­ ko­i­ o ni­ oa: od onog ba­ ič­ og na lk v z n ko­ e će se ko­ i­ nik ja­ i­ i na te­e­ m rs vt l fon zbog ne­ ih osnov­ ih in­ or­ a­ i­ k n f m c ja, dru­ i ni­ o su si­ tem in­ i­ je­ i ko­ g v s žn r ji bri­ u o cloud ko­ i­ ni­ i­ a, ko­ i­ ni­ n rs cm rs ci­ma na­men­skih ser ­ve­ra, te­le­ho­u­ sin­ a, i tre­ i ko­i pra­ i ceo si­ tem u g ć j t s vi­du mo­ni­to­rin­ga, ta­ko da kraj­nji ko­ ri­ nik ne­ e