Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 31

li­ en­ a za pri­ tup ta­ vom si­ te­ u c c s k s m se pla­ a sve­ a par de­ e­ i­ a evra i ć g s tn ser­ is je do­ tu­ an bu­ val­ o za je­ v s p k n dan dan. Da­ a cen­ ar – sr­ e si­ te­ a t t c s m Cloud teh­no­lo­gi­ja li­ša­va kraj­nje ko­ i­ ni­ e bri­ e o to­ e gde se na­ rs k g m la­ i nji­ o­ a apli­ a­ i­a, gde se na­a­ z h v k cj l ze nje­ o­ i vir­ u­ l­ i ser­ e­ i. Opet, sve g v t an v r se svo­ i na to da se nji­ o­ i po­ a­ i i d h v d c apli­ a­ i­e iz­ r­ a­ a­u na ne­ om har­ k cj vš v j k dve­ru u ne­kim da­ta cen­tri­ma. Oko­ sni­ u Eu­ e­ o­ og si­ te­ a či­ e četiri c n t v s m n da­ a cen­ ra. Dva se na­a­ e u Be­ ­ ra­ t t l z og du i dva u Lon­ o­ u. "Mi ima­ o ta­ d n m kvih slu­ a­e­ a gde smo ra­ i­i bu­ val­ č j v dl k no za kli­en­ e od In­ i­e do SAD-a", s j t dj po­no­snom na­gla­ša­va­ju u Eu­ne­tu. CIO Eu­ e­ a, na­ o­ e­ u­u­ i se na pri­ n t d v z j ć ču svo­e ko­e­ i­ i­ e: "Na­ a ko­ i­ ni­ j l gnc m rs ci če­ to do­ u sa pi­ a­ jem ko­i je da­ s đ t n j ta cen­ ar naj­ o­ji i zaš­ o ih ima­ o t b l t m vi­še. Suš­ti­na je da ne po­sto­ji je­dan da­ a cen­ ar ko­i mo­ e da za­ o­ o­ji t t j ž d v l sve po­ re­ e. Ka­ o su po­ re­ e raz­i­ t b k t b l či­ e, raz­i­ i­ i da­ a cen­ ri ima­u raz­i­ t lčt t t j l či­ e ka­ ak­ e­ i­ ti­ e. Ono što je bit­ o t r t rs k n i sve bit­ i­e u da­ aš­ jem po­ lo­ a­ ju nj n n s v n je­ste ge­o­graf­ska lo­ka­ci­ja tih cen­ta­ ra. Bi­o da je to po­ re­ a za ge­ ­ raf­ l t b og skom uda­je­ oš­ u zbog Da­ a Re­ o­ l n ć t c very’a ili za bli­ i­ om zbog br­ i­ e od­ zn zn zi­ a sa­ ih ser­ e­ a, ge­ ­ raf­ ka lo­ v m v r og s ka­ i­a je je­ an od zna­ aj­ ih