Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 30

Ama­ on Web Ser­ i­ es (AWS). AWS z vc je me­ u pr­ im ser­ is pro­ aj­ e­ i­ a đ v v v d rm po­nu­dio mo­del "ser­vis-ori­jen­ti­sa­ne" ar­hi­tek­tu­je u jav­nom Cloud ho­stin­ gu. Ume­sto fiks­nog pa­ke­ta uslu­ga ko­i kli­ent za­ u­ lju­e, AWS nu­ i in­ j j k p j d di­vi­du­al­ne ser­vi­se i nji­ho­ve kom­po­ nen­te ko­je kli­jent sa­mo­stal­no kre­i­ra i or­ e­ tri­ a nji­ o­ u upo­ re­ u. k s r h v t b Open­ tack iz­ed­ a­ a­ a svoj pri­ S j n č v stup sa AWS: ar­ i­ ek­ u­ a mu je mo­ ht t r du­ar­ a i mo­ e se in­ e­ ri­ a­ i i upra­ l n ž t g s t vlja­ i njo­ e pu­ em sta­ ar­ i­ o­ a­ og t m t d dz v n API-ja. Pred­ ost stro­ o stan­ ar­ i­ o­ a­ n g d dz v nog API-ja je u to­ e što se sva­ i od m k ser­ i­ a mo­ e za­ e­ i­ i ne­ im dru­ vs ž m nt k gim uko­i­ o de­e isti API. lk l Za raz­i­ u od AWS, Open­ tack lk S je u pot­pu­no­sti open-so­ur­ce, ima ogrom­ u ba­ u pro­ ra­ e­ a i in­ e­ n z g m r ž nje­ra ko­ji do­pri­no­se pro­jek­tu. Za raz­i­ u od AWS, sa Open­ tac­ om lk S k smo u pot­ u­ o­ ti u mo­ uć­ o­ ti p n s g n s da bi­ a­ o har­ er, lo­ a­ i­u, part­ e­ r m v k cj n re, soft­ver, ala­te i per­for­man­se ko­ je su nam po­ reb­ e za od­ e­ e­ o t n r đ n re­še­nje. Bi­o da je po­ reb­ o da se kre­­ a l t n ir jed­ o­ tav­ a vir­ u­ ­i­ a­ i­ ­ a plat­ or­ n s n t al z c on f ma ili kom­ lek­ na ska­a­ il­ a cloud p s l b n plat­ or­ a, Open­ tack mo­ e da se f m S ž adap­ i­ a ka­ o bi u pot­ u­ o­ ti za­ tr k p n s do­ o­jio zah­ e­ e kli­en­ a. v l t v j t Cilj na­ eg raz­ oj­ og ti­ a je da, š v n m ko­ i­ te­ i Open­ tack au­ o­ a­ i­ o­ a­ rs ć S t m tz v nu in­ ra­ truk­ u­ u, omo­ u­ i­ o na­ f s t r g ćm šim kli­jen­ti­ma da una­pred pred­vi­de troš­ o­ e in­ i­ je­ in­ a i mak­ i­ al­ k v žn r g sm no is­ko­ri­ste ko­me­r­ci­jal­ni po­ten­ci­jal Open­ tac­ a za kra­ e vre­ e ne­ o S k ć m g što bi to ina­ e bi­o mo­ u­ e. Ovo č l g ć omo­ u­ a­ a da se na­ red­ a re­ e­ ja g ć v p n š n is­ r­ ­ a­u i do­ e­ e od­u­ a o vred­ p ob j n s l k no­ ti no­ og re­ e­ ja na br­ i i jef­ i­ i s v š n ž tn na­ in", ka­ u u Eu­ e­ u. č ž n t Mak­ i­ al­ a flek­ i­ il­ ost sm n sb n uz si­ tem "pla­ i ko­i­ o s t lk ko­ i­ tiš" rs "Da bi se ak­ i­ i­ ao je­ an Cloud, tvr d do­ e­ e kod nas na sajt – on­i­ e đ t ln por ­tal www.eu­ et­ o­ ting.co­ – n h s m kreira­ e svoj na­og, po­ u­ i­ e ser­ is, t l r čt v pla­ti­te kar ­ti­com i to je au­to­mat­ski ak­ i­ i­ a­ o bez ob­ i­ a kog da­ a i u tvr n zr n kom vre­ e­ u to da ra­ i­ e. Vi do­ i­a­ m n dt bj te na tri kli­ a svoj ser­ er sa ope­ a­ iv­ k v r t nim si­ste­mom i na­sta­vlja­te da ra­di­te na nje­ u šta god ho­ e­ e", ob­a­ ni­a m ć t j s l je Alek­san­dra. "Ka­ o to iz­ le­ a u prak­ i? Pr­ o ste k g d s v za­ u­ i­i ne­ e re­ ur­ e (pro­ e­ or, me­ k pl k s s c s mo­i­a, hard disk) i mi­ li­i ste da su