Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 20

Net­ ork, gde je vi­ e od 1,5 mi­i­ ­ a w š l on pred­ ­ e­ a po­ e­ a­ o, ostva­ u­u­ i vi­ uz ć v z n r j ć še od 600 mi­i­ar­ i do­a­ a vred­ o­ lj d l r n sti u tr­ o­ i­ i", rekao je Sven Deker, g vn globalni potpredsednik Cloud Solutionsa SAP-a. ko­ri­sni­ke u clo­u­du istom ce­lo­vi­toš­ ću i odr­ i­ oš­ u kao on-pre­ i­ e. Ovaj žv ć ms kon­ ept je već stvo­ io ba­ u od vi­ e c r z š od 70.000 ko­ i­ ni­ a ko­i su sprove­ rs k j li cloud, od ko­ih su 60% kla­ i­i­ o­ a­ i j sfk v n kao ve­i­ a pred­ ­ e­ a. lk uz ć Mit #6: Cloud je sa­ o za m ma­a pred­ ­ e­ a l uz ć Mit #7: Cloud ne mo­ e da se ž pri­la­go­di mo­jim potrebama Pr­ i Sa­ S ven­ o­ i su se fo­ u­ i­ a­i v a d r k sr l na ma­ je kom­ a­ i­e bu­ u­ i da je nji­ n p nj d ć ho­ o po­ lo­ a­ je če­ to ma­ je slo­ e­ v s v n s n ž no, kom­ lek­ nost ko­ i­ ni­ a se mo­ e p s rs k ž po­ e­ a­ a­ i sa ve­i­ i­ om or­ a­ i­ a­ i­ v ć v t lčn g nz c je. Ta­ o­ e vi­ i­ o ne­ e in­ u­ tri­e ko­ k đ dm k d s j je su mno­ o kom­ lek­ ni­e od dru­ g p s j gih, bez ob­ i­ a na ve­i­ i­nu kom­pa­ni­ zr lč je. Raz­i­ e do­ o­ e do di­ e­ en­ i­a­ i­e lk v d f r cj cj u obla­ ti po­ ri­ e­ o­ ti im­ le­ en­ a­ i­ s k v n s p m t c jom iz­ e­ u On-Pre­ ise, Cloud, Ma­ m đ m na­ ed Cloud i Hybrid okru­ e­ ja. Ceo g ž n SAP cloud port­ o­io je di­ aj­ i­ an da f l z nr slu­ i raz­i­ i­ im ko­ i­ nič­ im obla­ ti­ ž lčt rs k s ma i da se osi­ u­ a da SAP slu­ i ve­ike g r ž l Sa­ o­ tal­ a Sa­ S re­ e­ ja is­ o­ u­ m s n a š n p r ču­u po­ed­ o­ ta­ lje­ je, ino­ a­ iv­ ost j j n s v n v t n i br­ i­ u na jed­ oj stra­ i i nu­ e flek­ zn n n d si­ il­ u struk­ u­ u troš­ o­ a, na dru­ b n t r k v goj. Sto­ a pred­ ­ e­ a pa­ e od gu­ g uz ć t bit­ a flek­ i­ il­ o­ ti zbog ve­ e stan­ k sb n s ć dar­ i­ a­ i­e Sa­ S re­ e­ ja i pri­ va­ a­u dz cj a š n h t j kon­tro­lu u ru­ka­ma pro­vaj­de­ra re­še­ nja. Pa­ S vra­ a ne­ e od div­ ih aspe­ a ć k n ka­ a pred­ ­ e­ a. Kom­ i­ a­ i­om Sa­ t uz ć bn cj aS & Pa­ S pred­ ­ e­ a do­ i­a­u naj­ a uz ć bj j bo­je od oba sve­ a. Kon­ ro­a i flek­ i­ l t t l s bil­ ost u pa­ u sa OPEX-om i br­ i­ om n r zn či­ e Sa­ S mo­ o­ om inovaci­a broj 1 u n a t r j IT-u, a Pa­ S ak­ i­ a­ o­ om za usva­a­ je a tv t r j n SaaS-a u ve­i­ im pred­ ­ e­ i­ a. lk uz ć m Mit #8: Cloud je po­ nat z samo u in­du­stri­ja­ma orijentisanim na ko­ i­ ni­ a rs k SAP pru­ a po­ed­ o­ ta­ ljen mo­ el ž j n s v d po­troš­nje ko­ji do­la­zi sa sjaj­nim ko­ ri­ nič­ im is­ u­ tvom da bi po­ lo­ a­ s k k s s v nju vra­ io tem­ o po­ re­ an da bi se t p t b osta­o kon­ u­ ent­ im. Ali sva­ a in­ l k r n k du­stri­ja usva­ja po svo­jim po­slov­nim pri­ ­ i­ e­ i­ a i sop­ tve­ im tem­ om. or t t m s n p Na osno­ u Pu­ lic Cloud i Ma­ a­ ed v b n g Cloud okru­ e­ ja vi­ i­ o da kom­ a­ ž n dm p ni­e svih ve­i­ i­ a i svih in­ u­ tri­a se­ j lčn d s j le svo­e di­ e­ en­ i­ a­u­ e i ne-di­ e­ en­ j f r cr j ć f r ci­ a­u­ e pro­ e­ e u Cloud i sti­ u in­ i­ r j ć c s č d vi­du­al­ne pred­no­sti znat­no po­jed­no­ sta­ lje­ im ko­ iš­ e­ jem ser­ i­ a. v n r ć n vs ... To­i­ o o raz­ i­a­ ju ne­ ih od ključ­ lk bj n k nih mi­to­va na ko­je smo na­i­la­zi­li di­ ljem na­ e cloud stra­e­ i­e i ko-ino­ š t gj va­ iv­ og ra­ a... Io t n d Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: specijalno uzdanje :: Cloud Computing - Srbija u oblacima