Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 19

korporativni standard, a da domaće kompanije pokazuju sve veće in­ teresovanje. Oko ulaska domaćih kompanija u Cloud, nije pitanje da li će ući, nego kada, a ja bih rekao da će mnoge krenuti u 2015. godini. SAP će im u tome svesrdno pomoći", kaže Ivan Grujović, viši rukovodilac SAP-a za CRM i HCM za Jugoistočnu Evropu. Mit #2: SAP-ov soft­ er je v te­ ak za ko­ iš­ e­ je ž r ć n SAP kom­ i­ u­e svo­a do­ tig­ u­ a bn j j s n ć u po­slov­noj eks­per­ti­zi to­kom pro­te­ klih de­ e­ i­a sa no­ o­ a­ ta­im foku­ c nj v n s l som na lju­ e i to ka­ o oni ra­ e. Naš d k d port­ olio clo­ ­ a sle­ e­ e ge­ e­ a­ i­ f ud d ć n r c je je is­ o­ u­ en sa “mo­ i­e first” pri­ p r č bl stu­pom raz­vo­ju i con­su­mer-li­ke ko­ ri­ nič­ im is­ u­ tvom. Druš­ ve­ a ko­a­ s k k s t n l bo­ a­ i­a je ugra­ e­ a u na­ e di­ aj­ i­ a­ r cj đ n š z nr nje pro­z­ o­ a. Mi po­ re­ e­ o sto­ i­ e i v d k ć m tn de­sign-thin­king i ko-ino­va­ci­o­nih ra­ dionica ši­ om sve­ a da bi­ mo uklju­ i­ r t s č li kraj­njeg ko­ri­sni­ka u di­zaj­ni­ra­nje na­ šeg ko­ i­ nič­ og in­ er­ej­ a. Vi­ e od 36 rs k t f s š mili­ ­ a pret­ lat­ i­ a SAP-ovog Cloud on p nk Ser­ i­ a ima to is­ u­ tvo sva­ i dan. vs k s k Mit #3: Mo­ a­ e da ostanete r t on pre­ i­ e ili da se preselite ms na cloud Do 2017. go­ i­ e po­o­ i­ a ve­i­ ih dn l vn lk pred­ ­ e­ a će ima­ i im­ le­ e­ tacije uz ć t p m n kombinacije on-premise i Cloud rešenja. Za­ o je SAP-ov cloud port­ t fo­io stvo­ en da slu­ i hybrid cloud l r ž re­ l­ o­ ti. Mi do­ o­ i­ o za­ed­ o Sa­ an s n sm j n aS, Pa­ S i in­ e­ ra­ i­u sa­ r­ a­a ka­ o a t g cj dž j k bi­ mo osi­ u­ a­i in­ er­ ­ e­ a­ il­ ost za s g r l t op r b n na­ e ko­ i­ ni­ e. To da­e slo­ o­ u da š rs k j b d se iza­ e­ e bi­o šta što stva­ a vred­ b r l r nost za ko­ i­ nika, ne­ avisno od teh­ rs z no­oš­ e platforme. Cloud com­ u­ l k p ting će jed­ o­ tav­ o po­ ta­ i do­ at­ a n s n s t d n op­ci­ja u he­te­ro­ge­nom ali in­te­gri­sa­ nom pej­ a­ u. z ž Mit #4: Funk­ i­ ni­ a­ je c o­ s n ključ­ ih si­ te­ a u clo­ ­ u n s m ud ni­e bez­ ed­ o j b n SAP ru­ u­e po­ a­ i­ a sa naj­ e­ om k j d cm v ć dis­ re­ i­om i na­ to­i da is­ o­ u­ i ser­ k cj s j p r č vi­ e i po­ rš­ u ko­i omo­ u­ a­ a­u da s d k j g ć v j pro­ e­ i ključ­ i za po­ lo­ a­ je te­ u c s n s v n k bez­ ed­ o. SAP je ko­ iš­ en za rad sa b n r ć ose­tlji­vim po­da­ci­ma ko­ri­sni­ka vi­še od če­ i­ i de­ e­ i­e. Si­ ur­ ost i pri­ at­ ost tr c