Internet ogledalo - Cloud Computing: Srbija u oblacima - Page 14

HP Ana Ra­ o­ e­ ić, d š v HP SEE Cloud Ma­ a­ er n g Pet mi­to­va cloud com­pu­tin­ga Ia­ o pri­ a o cloud com­ u­in­ u po­ e­ ad de­u­e kao pre­ a­ u­ a­ i ba­on, ovaj tip re­ e­ ja ima i k č p t g n k l j n d v n l š n stvar­ e pred­ o­ ti. Uvo­ e­ je clo­ ­ a, ta­ o gde to ima po­ lov­ og smi­ la, mo­ e ubr­ a­i ostva­ i­ a­ n n s đ n ud m s n s ž z t rv nje pri­ o­ a i sma­ ji­i troš­ o­ e. Ali pri­ va­a­ je clo­ ­ a zna­ i da je naj­ re po­reb­ o iz­ u­ a­i ba­on h d n t k v h t n ud č p t n d v t l i pro­ a­ i re­ l­ a re­ e­ ja. n ć an š n Š ta je cloud com­ u­ing? Na­ p t ci­o­n al­n i in­s ti­t ut za stan­ dar­de i teh­no­lo­gi­ju (NIST) iz SAD ob­a­ io je 7. ok­o­ ra 2009. j v t b go­ i­ e prak­ ič­ u de­ i­ i­ i­u: "Cloud dn t n fncj com­ u­ ing je mo­ el ko­i omo­ u­ a­ a p t d j g ć v zgo­ an pri­ tup, kroz mre­ u i na zah­ d s ž tev, de­je­ im kon­ i­ u­ a­ il­ im re­ ur­ l n fg r b n s si­ a (npr. umre­ a­ a­ je, ser­ e­ i, sto­ m ž v n v r ridž, apli­ a­ i­e i uslu­ e) ko­i se br­ o k cj g j z mo­gu do­de­li­ti i oslo­bo­di­ti uz mi­ni­ mal­ e upra­ ljač­ e na­ o­ e ili in­ er­ k­ n v k p r t a ci­u pro­ aj­ e­ a." j v d r To­ om po­ led­ je če­ i­ i de­ e­ i­ k s n tr c n je no­ve teh­no­lo­gi­je su pre svega smatra­ e za smet­ ju, dok ba­on oče­ n n l ki­ a­ ja ra­ te br­ e od re­ l­ o­ ti. Ali v n s ž an s ka­ a se teh­ o­o­ i­a raz­ ­ e, pred­ o­ d n l gj um n sti po­ i­ ju da od­ o­ e pre­ a­ u nad čn n s v g ma­na­ma. Kon­cept cloud com­pu­tin­ ga za raz­i­ i­ e