Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 9

P rvog dana konferencije, vrsni predavači iz Uptime instituta, kao i iz kom- panija Schneider Electric, Enel PS, Vesimpex, Vertiv, Alcatel –Lucent Enterprise, TR Services, Lanaco, Konvereks i Net Cast, u okviru tri bloka predavanja, ponudili su od- govore na pitanja kako obezbediti pouzdanu infrastrukturu i kontinu- itet poslovanja, kako umanjiti rizike i obezbediti infrastrukturu za digi- talnu transformaciju i kada i na koji način odabrati data centar po vla- stitoj meri. Studija slučaja koju je prezento- vala Jelena Bukelić, direktorka data centra i cloud servisa u Orion teleko- mu, slikovito je pokazala kako se ova kompanija, u saradnji sa Enel PS-om, transformisala u servis provajdera sledeće generacije. Dan drugi Drugog dana konferencija se de- lom odvijala u plenarnom formatu, a delom kroz paralelne sesije u kojima su neke od ključnih tema bile pose- bno obrađene, da bi se omogućio bolji fokus i veća detaljnost svake od njih. Prvi blok zajedničkih predavanja odnosio se na Savremeno poslova- nje u dinamičnom okruženju, u ok- viru koga su predstavnici kompani- ja Microsoft, IIB i DunavNet prika- zali način da se iskorači u digitalnu budućnost, kako funkcioniše hibridni informacioni sistem i načine primene IoT-a u poslovanju. U okviru prvog bloka predavanja, Vladan Živanović, Country Director kompanije Euronet Worldwide, ob- jasnio je izazove koje donosi di- skrepancija između zahteva digitalne transformacije i raspoloživih stručnih kadrova. Drugi blok činila su predavanja pod zajedničkim nazivom „Savremeno poslovanje u četiri koraka”. Ovde IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193