Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 46

korisničku neugasivu žeđ za sa- držajem i doživljajnim iskustvima koji se isporučuju bilo kad, bilo gde, putem više formata i preko mnoštva kanala. Kao rezultat toga, vidimo da se ravnoteža snaga pomera u in- dustrijama koje se suočavaju sa korisnicima. Budući da je nekada preduzeće preduzimalo inicijativu, korisnički zahtevi i očekivanja sve više i više pokreću inovaciju”, rekla je Jessica Goepfert, potpredsedni- ca programa Customer Insights & Analysis u IDC-u. „Koji je sledeći ta- las korisničke transformacije? Čak i šire usvojene i potpuno razvijene aktivno- sti, kao što su slušanje muzike i kupo- vina, poremećene su novim tehnologi- jama kao što su pametni zvučnici. A disrupcija predstavlja priliku.” Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 Kategorije slučajeva korišćenja tehnologije Komunikacija će biti najveća kate- gorija slučajeva korišćenja za konzu- mersku tehnologiju, predstavljajući skoro polovinu potrošnje u 2019. i peri- odu predviđanja. Većina toga odnosiće se na tradicionalne govorne usluge i usluge razmene poruka, kojima će