Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 41

kratna. Ovo posebno važi za nove tehnologije kao što je IoT. U industri- ji koja ide tako brzim korakom, mar- ketari moraju da razumeju da po- stoji dosta konfuzije i neizvesnosti u vezi s tim kako zaista postići imple- mentiranje IoT tehnologije. To pred- stavlja priliku da se pokrenu razgo- vori i ubede partneri i korisnici da in- vestiraju u implementaciju IoT-a radi budućeg uspeha”, kaže autorka. 2. Premostiti jaz između partnera i korisnika Konstatujući da u industriji sa mnogo pokretnih delova može biti teško odgonetnuti kako da se spoje različita rešenja, platforme, vendo- ri, pa čak i korisnici, autorka podseća da postoje dva glavna načina na koje vendori mogu pristupiti ovome: kroz otvoreni API ili preko VPS-a (ven- dor proprietary standards). „Vendori traže partnere koji se povezuju na sličan način. Za marketare IoT-a ovi različiti putevi predstavljaju priliku da se pomogne premošćavanju jaza na potencijalnim tržištima ili eko- sistemima. Odlučivanje o tome da li da se ide sa API-jem ili VPS-om je strateška odluka za organizaci- ju, koja će uključivati ne samo IT odeljenje, već i druge funkcije, pa Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193