Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 39

IoT usluga zahteva posvećenu stra- tegiju fokusiranu na definisanje vre- dnosti kao ocene rejtinga provaj- dera, prevazilaženje postojećih kri- va znanja i izgradnju dugogodišnjeg poverenja korisnika. Podela ključnih IoT vendora Uspešno plasiranje IoT rešenja za- hteva detaljno poznavanje sektora, kao i pejzaža servis provajdera i nji- hove raznolikosti na osnovu korisnika. „Tržište provajdera IoT servisa obu- hvata široku kombinaciju provajdera, uključujući ali ne ograničavajući se na konsultantske firme, sistem inte- gratore, provajdere softvera i provaj- dere komunikacionih usluga, kao i OT provajdere. Tržište je, međutim, fragmentirano, vođeno paralelnim usklađivanjem koje postoji između ekspertize provajdera i implemen- tacije IoT rešenja kod krajnjeg ko- risnika. Kako provajderi budu sticali veću stručnost, počećemo da vidimo lidere i brze sledbenike”, detaljno je opisao Gartner. Pejzaž IoT proizvoda Kada je u pitanju pejzaž IoT proi- zvoda, postoje četiri ključna sekto- ra koja je ekspert za industriju i CEO agencije Content 4 IT Aaron Goldberg razložio na sledeći način: • Krajnje tačke, senzori, udaljeni uređaji: to su male „stvari” koje za- pravo formiraju veze i hvataju po- datke, kao što su akceleratori, žiro- skopi i termometri. • Komunikaciona mreža: IoT uređaji komuniciraju jedan s drugim i sa spoljnim mašinama preko ko- munikacione mreže. Kako ova mreža IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193