Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 37

video-konferencijske infrastrukture namenjene hostovanju na vlasti- toj infrastrukturi, ima i niz kodeka ili nazovimo ih audio-video konferen- cijskih rešenja koja se mogu direk- tno integrisati s nekim od dostupnih VCaaS pružalaca usluga. Filozofija Polycoma je da svoje inovacije na području prenosa vi- zuelnih i glasovnih podataka učini dostupnim što širem krugu korisni- ka, pa svoja video i audio rešenja integrišu s mnogim pružaocima VCaaS usluga, kao što su Microsoft (Skype for Business, Teams), Zoom, BlueJeans, Videxio itd. Kroz takav pristup Polycom tehnologije su dostupnije širem krugu korisnika. Možda i najdublja integracija, gde sigurno razlog leži i u dugo- godišnjoj saradnji, postoji sa kom- panijom Microsoft. Još iz vremena OCS 2007, preko Lynca 2010&2013, do Skype for Business 2015 serve- ra i SfB Online, a sada i Teamsa ho- stovanih u Office 365 oblaku, re- zultirala je nizom rešenja s direk- tnom odnosno „native” integracijom. Takva vrsta integracije omogućuje samom uređaju da se registruje/ prijavi na VCaaS uslugu kao što bi uradili sa PC računara ili svog mo- bilnog uređaja. Osim toga, integra- cija s kalendarom omogućiće da se na zakazani sastanak priključite je- dnostavnim klikom na „Join” sa inter- fejsa samog uređaja, a integracija s imenikom prikazaće sve vaše kon- takte u meniju i njima dodeliti foto- grafiju i ostale informacije o kori- sniku. Odabir VCaaS platforme svakako zavisi od želja i potreba korisnika, a dodatnu fleksibilnost kod odabi- ra donosi i mogućnost integraci- je s hardverskim video-konferencij- skim rešenjima raznih proizvođača. Kako trenutno stvari stoje, kom- panija Polycom prednjači s takvim rešenjima. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193