Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 35

S obzirom na ubrzani razvoj tehnologija često su upi- tna kapitalna ulaganja u in- frastrukturu, a as-a-service mode- li omogućavaju brzu reakciju na promene u potrebama korisnika kroz modularne pakete pretplata. VCaaS pretplatni modeli ima- ju sve komponente video-konfere- ncijske infrastrukture koja uključuje MCU(virtuelne sobe), NAT/firewall traversal sisteme, gatewaye, address book servise itd. VCaaS korisnicima je izuzetno važno da na virtuelni sa- stanak mogu pozvati udaljenu stra- nu nezavisno od toga koji je njegov krajnji uređaj s kojim će se povezati na sastanak, pa to može biti bilo koji H.323/SIP kodek, računar, tablet ili smartphone, gde se može brzo instali- rati aplikacija ili se može koristiti web browser. Mnogi ističu kao prednost i kom- patibilnost sa Skype for Business/ Teams platformom, čija je O365 ver- zija i sama VCaaS ili UCaaS usluga. Prednosti VCaaS usluga • fleksibilnost i skalabilnost – promena u broju korisnika usluge ili dodavanje novih funkcionalnosti je- dnostavno se menja pretplatničkim modelom • održavanje – kupuje se pravo na korišćenje usluge, gde se sve soft- verske i hardverske nadogradnje prepuštaju pružaocu iste • implementacija – nema je, sve je u oblaku pružaoca usluge. Eventualni angažman IT stručnjaka postoji ukoliko odlučimo pretplati dodati hardverski video konferencijski kodek, ali i tu je instalacija uglavnom maksimalno po- jednostavljena • dostupnost – današnji disperzi-vni način rada, gde zaposleni rade od kuće, iz manjih izdvojenih kancelarija ili iz pokreta, čini hostovanje mrežne infra- strukture potrebne da bi se omogućila kvalitetna video-komunikacija za svaku IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193