Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 25

stička pravila zasnovana na speci- jalizovanom znanju u postojećim AV endžinima preciznija u svrhu obuke nego funkcionalnosti ili ka- rakteristike koje algoritam ma- šinskog učenja izvodi automatski, u odsustvu ovog specifičnog znan- ja. U suštini, heuristička pravila po- dučavaju i usavršavaju algoritam mašinskog učenja tako da on može bolje da radi svoj posao. Testiranje prevencije maldoca Sophos je procenio efikasnost nji- hovog predloženog pristupa u odnosu na najpopularnije vekto- re isporuke malvera – naoružane Microsoft Office dokumente, IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193