Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 23

uređaja i sa bilo koje lokacije, bez potrebe za tradicionalnim VPN-om. Konteksno-svestan pristup omo- gućava Googleov BeyondCorp si- gurnosni model, utemeljen 2011. godine radi jačanja zero trust mreža na Googleu i poboljšanja upravlja- nja pristupom. Ideja ovog modela je da korisnici ne bi trebalo da ima- ju ograničen pristup određenim re- sursima i servisima baziranim na mreži na koju su povezani. Umesto toga, pristup resursima bi trebalo da bude uslovljen identitetom kori- snika, rizikom uređaja i drugim kon- tekstualnim atributima. U Zero Trust bezbednosnom modelu pristup treba da bude autentifikovan i enkripto- van bez obzira na to da li je u okviru perimetra mrežne bezbednosti. „Kao jedna od prvih kompani- ja koje su se pridružile BeyondCorp Alijansi Google Clouda – novoj inici- jativi kroz koju Google Cloud i iza- brani partneri rade zajedno da bi pružili bolja bezbednosna rešenja – Check Point je posvećen jačanju Zero Trust implementacije i nje- nom širenju na svaki uređaj koji ima dodir sa bezbednosnim ekosiste- mom preduzeća. SandBlast Mobile isporučuje Check Pointove najnovije mogućnosti prevencije pretnji mo- bilnim uređajima kako bi pomogao njihovim korisnicima da spreče na- pade koji pokušavaju da iskoriste mobilne korisnike i njihove uređaje za postizanje neautorizovanog pri- stupa poslovnim resursima”, rekao je Ran Schwartz nakon lansiranja za- jedničkog rešenja. Integracija već dobija na snazi, sa mnogim zajedničkim korisnicima koji prepoznaju koristi od upravlja- nja pristupom bez perimetara. Ovo je još jedan korak koji Check Point preduzima da bi adresirao bezbed- nosne potrebe preduzeća kako ona migriraju u cloud. Io O SandBlast Mobileu saznajte više ovde. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193