Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 19

Stručnjaci softverske agencije za digitalnu transformaciju poslova- nja Namics navode da je edukaci- ja o značaju pravilnog kreiranja pa- svorda prvi korak u zaštiti od zlou- potrebe i da je najslabija karika u bezbednosnom lancu skoro uvek ona ljudska. „Digitalizacija je dovela do toga da su se neki od naših svakodnevnih zadataka pretvorili u polumehaničke da podrazumeva slanje poruke na mobilni telefon, potvrdu putem dru- ge aplikacije i slično. Ipak, svi osta- li koraci pri identifikaciji imaju ma- nju težinu ukoliko korisnici nisu sve- sni koliko je važno kreirati takozvani jak pasvordˮ, objašnjava Jan Keler iz beogradskog odseka digitalne agencije Namics. Keler dodaje da problem nasta- je kada lozinka nije jedinstvena i značajna zbog nečega i kombino- vati je sa simbolima i brojevima. „Sa ovim na umu moguće je napravi- ti jak pasvord i dobru prvu liniju od- brane koja će pomoći sigurnosti po- jedinca na internetu. Dodatno, nije preporučljivo koristi jedan pasvord za sve naloge. Korišćenjem različitih lozinki sprečava se da svi nalozi je- dne osobe budu hakovani u isto vre- meˮ, zaključuje Keler. radnje. Otključavamo telefon, kori- stimo imejl adresu, kupujemo putem interneta i račune plaćamo elektron- ski, i o tome ne razmišljamo previše. Svaka od ovih radnji najpre zahteva identifikaciju, upravo da ne bi došlo do neovlašćenog preuzimanja ličnih podataka. U početku, za pristup određenoj aplikaciji bilo je dovoljno samo ukucati pasvord, a kako su se razvijali mehanizmi za bezbednost na internetu, stepen zaštite je počeo dovoljno jaka (pokazuje se kao strong password prilikom kreiranja): „Dešifrovanje pasvorda je lako uko- liko su reči koje se koriste generičke i lako pretpostavljene - poput ličnih imena, datuma rođenja, naziva omi- ljenih bendova ili brojeva u nizu, što ugrožava sajber zaštitu.ˮ Iz Namicsa sugerišu da je jedan od najlakših načina za stvaranje ja- kog a lako pamtljivog pasvorda – upotrebiti rečenicu koja je čoveku Od svog nastanka, kada se kori- stila za vojne potrebe, do današnje obaveze svakog korisnika digitalnih uređaja (poput bankomata i pame- tnih mobilnih telefona), personalna šifra je najosnovniji oblik zaštite od mnogobrojnih malverzacija podaci- ma. Sa ciljem da se ukaže na važnost personalne šifre na internetu, 2013. godine ustanovljen je Svetski dan pasvorda i od tada se obeležava sva- kog prvog četvrtka u maju. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193