Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 14

SandBlast Agent osigurava potpunu pokrivenost vektora pretnji u realnom vremenu, omogućavajući zaposlenima u preduzeću da rade bezbedno i van perimetra, bez ugrožavanja produk- tivnosti. Njegova Threat Emulation sposobnost omogućava da se emuli- raju nepoznati fajlovi u okruženju kako bi se otkrilo maliciozno ponašanje i sprečile infekcije, dok Threat Extraction isporučuje korisnicima dezinfikovane nerizične fajlove. SandBlast Agent ta- kođe omogućava da se spreče i sa- niraju evazivni ransomware napadi, blokiraju fišing sajtovi i dobije upo- zorenje o ponovnoj upotrebi pasvor- da, da se identifikuju i izoluju inficirani hostovi... Ovaj CheckPointov proizvod karakteriše i Endpoint Antivirus koji štiti od poznatog malvera, te foren- zika koja podrazumeva da se beleže i analiziraju svi događaji na krajnjim tačkama kako bi se obezbedili delo- tvorni forenzički izveštaji o napadu. Ivan Štrbac, Security Engineer Adri- atics u kompaniji Check Point Soft- ware Technologies, predstavio je pra- gmatičan pristup obezbeđivanju SaaS aplikacija, podrobno opisavši perfor- manse rešenja CloudGuard SaaS i objasnivši zašto je ono više od običnog Cloud Access Security Brokera (CASB). Naime, Cloud Access Security Broker rešenja su se inicijalno pojavila kako bi se omogućila vidljivost podataka u cloudu i neodobrenih SaaS aplikacija koje se koriste. Ali to više nije dovoljno, jer vidljivost ne garantuje bezbednost. Zato je CloudGuard SaaS cloud servis skrojen za odbranu od stvarnih pre- tnji. On blokira napade koji imaju za cilj krađu podataka iz SaaS aplikacija i cloud emaila i pruža potpunu zaštitu od malvera i zero-day pretnji, sofistici- ranih fišing napada, krađe identiteta i curenja podataka. Korisničku priču o bezbednosti po- stignutoj uz pomoć Check Pointa ispri- čala je Branka Krzman, rukovodilac Odeljenja za informacionu i komunika- cionu infrastrukturu Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije. Oni su Check Pointovo rešenje na- bavili krajem prošle godine, ali već uočavaju benefite od njegove imple- mentacije, koji se za sada najviše o- dnose na uspešnu zaštitu od malve- ra i botova. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 Uz sugestiju Check Pointu da se ra- zmisli o rasporedu apdejta, kako oni ne bi dovodili do usporavanja u radu Službe, Branka Krzman je istakla da rešenje potpuno zadovoljava njihove potrebe i izrazila uverenje da se sarad- nja sigurno neće završiti nabavkom sa- mo ovog rešenja. Svojevrsni rezime skupa, na kome su prisutni imali priliku da se naoružaju znanjima potrebnim da bezbednost u svojim kompanijama transformišu u funkciju koja omogućava uspešno po- slovanje, dao je Predrag Spasić, glavni Account Manager za Adriajatik region u Check Pointu. Uz konstataciju da je njihov posao kompleksan i zahte- van, kao i da traži uključenost korisni- ka, on je prisutne pozvao da razmisle o prednostima koje nude vendori koji pružaju sveobuhvatnu zaštitu za razli- ku od onih koji se bave samo nekim njenim segmentom. Io