Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 13

proizvodnje, do osiguranja, konsaltin- ga, zdravstva, telekoma, energetskog se- ktora i vlada, a CheckPoint prepoznat kao bezbednosni lider i od strane ana- litičara i od strane korisnika. U svetu u kome je prošle godine čak 46% kompanija bilo pogođeno napa- dima, a 36% izgubilo podatke, Check Point predlaže pristup bezbednosti koji insistira na sprečavanju pretnji umesto na njihovoj detekciji, a kao odgovor na kompleksnost u smislu aktera i tipova pretnji, vendora i različitih rešenja koja ne sarađuju, ne dele izveštaje ili arhitek- turu nudi konsolidaciju u kojoj se ogle- da snaga pete generacije zaštite. Ukazujući na proizvode i rešenja ko- ji daju odgovor na savremene bez- bednosne izazove, Džonatan Fišbajn je posebno apostrofirao Check Point Infinity kao arhitekturu budućnosti ko- ja daje potpunu, unificiranu kontrolu nad bezbednošću, štiteći poslovnu i IT infrastrukturu korisnika od mega saj- ber napada pete generacije na mreže, cloud, mobilne uređaje i krajnje tačke. Bila je ovo prilika i da prisutni od eksperata Check Pointa čuju mnogo toga o poslednjim inovacijama u saj- ber bezbednosti. Tako je Ran Iš Šalom (Ran Ish Shalom), Product Manager u ovoj kompaniji, govorio o inovacija- ma koje je veštačka inteligencija une- la u sajber bezbednost i odgovore na incidente, usmerivši pažnju prisutnih na Check Pointove endžine bazirane na veštačkoj inteligenciji, koji svojom brzinom i preciznošću omogućavaju predikciju i efikasnu prevenciju pre- tnji. Campaign Hunting, Context-Awa- re Detection (CADET), Maggy... samo su neki od njih. Security engeener Marko Opstanek detaljno je predstavio Maestro, Check Pointov proizvod koji uvodi nove mo- gućnosti da se iskoriste postojeće in- vesticije u hardver i maksimizira ka- pacitet uređaja u Hyperscale net- work security rešenju jednostavnom za upravljanje. Hyperscale tehnologi- ja je patentirana od strane Check Po- inta da bi se uređaji orkestrirali na na- čin koja ima veliki broj prednosti u odnosu na standardni klastering, pa i Maestro omogućava jedinstveno do- davanje novih resursa i jednostavan menadžment. „Obezbeđivanje clouda pomoću Check Pointove CloudGuard poro- dice” bilo je tema prezentacije Petera Kovalčika, regionalnog direktor za Istočnu Evropu, osim za Zajednicu ne- zavisnih država. Check Point Cloud- Guard je nova porodica proizvoda di- zajnirana tako da spreči petu gene- raciju multivektorskih i polimorfnih sajber napada koji targetiraju cloud servise preduzeća. Moćan portfolio, koji je deo Infinity Architecture, uklju- čuje CloudGuard softver kao servis i CloudGuard infrastrukturu kao servis. Bez obzira na to da li je poslovna strate- gija preduzeća centrirana oko aplikaci- ja i platformi koje omogućava cloud, ja- vne ili hibridne infrastrukture ili multi- cloud pristupa, CloudGuard garantuje potpunu zaštitu svih resursa, istovreme- no podržavajući elastičnu, dinamičnu i ekonomičnu prirodu clouda. Petar Markota, najmlađi član Check Pointovog tima za Adrijatik regiju, obja- snio je prisutnima kako da svoje krajnje tačke od najslabije karike transformišu u najjaču odbranu uz pomoć SandBlast Agenta. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193