Internet ogledalo #193 IO 193 PDF - Page 10

je ulogu i važnost enter- prise architecture prika- zao dr Dušan Krstajić, di- rektor Infolinka, a sigur- nosne GDPR izazove u implementaciji ERP siste- ma opisao Slobodan Dra- mićanin, tehnički direktor AB Softa. Kako se mogu poje- dnostaviti poslovni proce- si i zašto valja preneti od- govornost na DataLabov Pantheon objasnio je Dejan Kontić, vođa pro- daje u Data Labu Srbija, dok je o mašinskom učenju i naprednim ana- litičkim algoritmima kao načinu da se unapredi poslovanje govorio Ale- ksandar Milanović, direktor start-up kompanije Spark Analytics. Kroz paralelne sesije predava- nja, organizovane u tri sale, zain- teresovani su dalje mogli da saznaju više o tome šta je savremeni poslo- vni softver ERP klase, da detaljnije uđu u problematiku digitalne tran- sformacije i da unaprede svoja zna- nja o Industriji 4.0. U digitalnom vilajetu Polazeći od uverenja da se razvi- jeni svet u poslednjih nekoliko godi- na nalazi u svojevrsnom „digitalnom vilajetu”, organizator konferenci- je je tokom ova dva dana nastojao da prisutnima pomogne u rešavanju aktuelne dileme da li ili ne investira- ti u digitalizaciju. No, kako se ovom Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 prilikom iz sadržajnih predavanja i ilustrativnih kompanijskih prezen- tacija moglo videti da je Industrija 4.0 uveliko uzela maha, a digitalna transformacija postala jedini siguran put ka smanjenju troškova i većoj efikasnosti poslovanja, prisutni su svakako mogli da zaključe da će se oni koji investiraju možda kajati, ali da će se oni koji ne investiraju sa- svim sigurno kajati još više. Io