Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 9

pomoći na putu do uspeha. Cilj skupa Platforms (Ljudi, Prakse, Mesta, Partnerstva, Platforme). Danas smo najviše pričali o ljudima, o platfor- mama i o partnerstvima. Svi prola- zimo kroz digital reinvention, pa tre- ba ući u partnerstvo sa onima koji su najbolji u tome i koji su zaista subject matter eksperti. Što se platformi tiče, tu su partnerstva višedimenzionalna – partnerstvo vendora sa enterpri- seom po različitim osnovama, da li po postojećim sistemima, kreiranjem sledećeg puta ili pravljenjem plat- forme koja je sposobna za pravljenje partnerstava sa eksternim kompani- jama kako bi se kreirale neke nove stvari“, rekla nam je Nataša Sekulić. Kako tehnologija utiče na prome- ne radne snage prisutni su mo- gli da čuju od Miloša Tucakovića, Managing Partnera Stanton Chasea, a o promenama u poslovnom sve- tu, rizicima i mogućnostima koje one donose, govorio je Namik Hrle, član i glavni inventor IBM-ove Tehnološke akademije, u okviru predavanja „Na putu ka veštačkoj inteligenciji i di- gitalnoj transformaciji”. Na kraju, prisutni su od IBM-ovih stručnjaka mogli da saznaju kako im IBM može „Kada smo pripremali ovu priču, svakako smo razmišljali o lokalnom karakteru i kako primeniti najbolje prakse u lokalnom okruženju. IBM radi s korisnicima iz različitih indu- strijskih grana i sarađuje s različitim poslovnim funkcijama koje naši ko- risnici obavljaju. Da bi svako od njih prepoznao sebe na tom putu digi- talnog reinventiona prvo morate da nacrtate skicu kako bi svi shvati- li tematiku i razumeli širu sliku, kao i neku metodologiju. Onda se sva- ko od njih pronalazi u svemu tome. Najvažnije je da svako pronađe koji je njegov segment, ali i da razume va- žnost povezivanja sa ostalima“, obja- snila je cilj skupa Nataša Sekulić. Mi kao hroničari dešavanja može- mo samo da konstatujemo da se u tome u potpunosti uspelo. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192