Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 8

Dešavanja Digitalna (r)evolucija: do novih rešenja uz IBM Na dešavanju upriličenom 15. marta 2019. u hotelu „Mama Shelter” u Beogradu, predstavnici kompanije IBM ponudili su svoj pogled na digitalizaciju i neka od modernih rešenja koja su već korišćena u različitim industrijama. S kup je otvorila Nataša Se- kulić, Country Leader IBM-a za Srbiju, Crnu Goru, Ma- kedoniju i Albaniju, uvodeći prisutne u tematiku svojim zanimljivim pre- davanjem pod nazivom „Kako inovi- rate svoj biznis 2019?". U današnje doba digitalizaci- je, kompanijama širom sveta veo- ma je bitno da imaju odgovore na tri grupe pitanja: kako da rade bolje i efikasnije, kako da stvore bolje proizvode i naprednija rešenja i kako da pronađu inovativne mogućnosti za tržište na kome posluju. „Mi prolazimo kroz digitalnu tran- sformaciju na jedan ili drugi način. Samim korišćenjem tehnologija mi ulazimo u neke digitalne transfor- mativne procese, a digital reinven- tion zaista podrazumeva jedan širi pristup i odlikuju ga tri koraka. To do things better - da ono što radite radite bolje - podrazumeva optimi- zaciju, tj. korišćenje tehnologija koje obezbeđuju optimizaciju koja nam omogućava da budemo profitabil- niji i da u određenom postotku po- većamo prihod. Drugi deo - to do better things - odnosi se na to da radimo bolje stvari i podrazumeva stavljanje klijenta u centar; da se sve aktivnosti kreiraju oko client experi- enca kako bi se biznis modeli pro- menili, negde poboljšali a negde čak i kreirali. Treća stvar je kreirati nove stvari - to create new things. Ovde je ključan momenat posedovanje poda- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 taka kao osnove da se kreira ta neka nova stvar”, objasnila je u izjavi za naš časopis Nataša Sekulić IBM-ovo poimanje „digitalne reinvencije” kao pojma šireg i sveobuhvatnijeg od same digitalne transformacije. U pronalaženju odgovora na ova pitanja najbitniji faktori su lju- di i resursi, praksa i načini poslova- nja, mesta i mogućnosti, platforme i tehnologije, kao i partnerstva koja kompanija može da sklopi u okviru svoje industrije. „Kada radimo i kada napravimo framework nekog puta koji nam je potreban kako bismo stigli do rein- ventiona, a to je jedan kontinuiran proces, tu su prisutni 5P - People, Practices, Places, Partnerships i