Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 42

Zanimljivosti Big Data i AI Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja redakcija@internetogledalo.com Venecijanska vremenska mašina Hiljadu godina istorije Venecije digitalno je sačuvano uz pomoć veštačke inteligencije i Big Data... U poredo sa stotinama dru- gih primorskih i ostrvskih gradova i čitavih ostrva, istorijska Venecija, plivajući grad, mogla bi uskoro potonuti, ako nivo mora nastavi da raste. Grad se laga- no naginje na istok i doživljava istori- jske poplave koje preplavljuju preko 70% njegovih ulica sa palatama i ba- zilikama, upozoravaju naučnici već godinama. No, ako se tragični gubi- ci dese, i dalje ćemo imati Veneciju, ili barem njenu digitalnu verziju, onu koja objedinjuje hiljadu godi- na umetnosti, arhitekture i „svetske dokumentacije o trgovinama i ra- dio-nicama”, kako bi se stvorila vir- tuelna vremenska mašina, piše Open Culture sajt. Naime, venecijanska vre- menska mašina, „ambiciozan projekat Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 digitalizacije deset vekova arhive Mletačke republike”, koristi najno- viju tehnologiju „dubinskog učenja” za istorijsku rekonstrukciju koju voda neće moći sprati. Tako, venecijanska vremenska mašina nije samo svedočanstvo na- suprot buduće propasti. To je takođe projekat koji postavlja mašine na za- datak koji ljudi koji sada žive još nisu