Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 41

odgovarajućeg prototipa tih spo- sobnosti na osnovu poznatih FP&A bolnih tačaka. Korak 3: Stremiti FP&A AI mogućnostima Planovi primene finansijskih tehnologija, 2018 Izvor: Gartner za druge tehnologije, kao što su pre- diktivna analitika i RPA, verovatno bolje razumeju. „Nedostatak AI departmana koji rade nije veliko iznenađenje, jer tehnologija još nije ugrađena u većinu paketa FP&A aplikacija”, na- veo je Iervolino. „Postoji ogro- man potencijal za poboljšanje tran- sformacije, ali ove mogućnosti tek sada postaju mainstream, tako da očekivanja primene koja mi vidimo u istraživanju za mnoge su nerealna.” Gartnerov analitičar je sugeri- sao da je, mada većina organizaci- ja neće značajno koristiti AI u sek- toru finansija do 2020. godine, ipak pravo vreme da se proceni kako tehnologija može unaprediti FP&A u budućnosti i krene sa eksperimen- tisanjem. On predlaže korišćenje sledećih koraka da bi se započelo sa AI u FP&A. Korak 1: Ispitati postojeće FP&A procese i alate Fokusirajte se na postojeće ne- dostatke koji bi se mogli poboljšati pristupom koji je više data-intensive, koristeći više operativnih podataka i direktniju participaciju iz linija po- slovanja (lines of business – LOBs), savetuje stručnjak Gartnera. Korak 2: Proširiti postojeće sposobnosti finansijske analitike u FP&A rešenja Potražite neiskorišćene mogu- ćnosti koje organizacija već ima, kao što su otkrivanje podataka, verovatnoća prognoziranja, funkci- je korelacija i otkrivanja izuzetaka. Ako je potrebno, investirajte u speci- jaliste analitike ili obuku radi izrade Kada finansijska organizaci- ja pravilno proceni svoje postojeće alate i izgradi stručnost da ih koristi, biće u snažnoj poziciji da izgradi po- slovni slučaj za investiranje u AI inici- jativu, ako se prepozna potencijal. Štaviše, to može pokazati potrebu za uključivanjem finansijskih departma- na u postojeće AI inicijative. „Postoji tendencija unutar fi- nansijskih organizacija da FP&A unapređenjima pristupe na taktičan način, koji se karakteriše finansij- ski-silosnim fokusom na oblasti kao što su kontrola radnog toka, au- tomatizacija poslovnih kalkulacija i konzistentnost”, rekao je Iervolino. „Lideri bi trebalo da uzmu u obzir da će strateški pristup FP&A pružiti znatno veću vrednost podržavanjem kljućnih partnerstava između fi- nansija i linija poslovanja (LOBs), pružanjem analitike i podrške odlu- čivanju i kroz integrisano finansijsko planiranje i modeliranje." Io Detaljnija analiza je dostupna Gartnerovim klijentima u 3 Steps to Determine How Financial Planning and Analysis Could Benefit From AI. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192