Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 40

Istraživanje Preuzeto sa IT Exclusive Newsa Internet ogledala U očekivanju primene AI Gartnerovo istraživanje pokazuje da 27% finansijskih departmana očekuje primenu veštačke inteligencije do 2020 godine. Polovina ispitanika takođe očekuje primenu prediktivne analitike. V ećina finansijskih odeljenja očekuje da će do 2020. pri- meniti jednu od nekoliko vodećih novih tehnologija, pokazuje globalno istraživanje koje je Gartner sproveo na više od 400 organizacija. „Više od četvrtine anketiranih or- ganizacija očekuje da će do 2020. primeniti neki oblik veštačke in- teligencije (artificial intelligence – AI) ili mašinskog učenja u svo- jim finansijskim odeljenjima”, iz- neo je Christopher Iervolino, viši rukovodeći analitičar u Gartneru. „Čak polovina ispitanika očekuje da će u istom periodu primeniti predik- tivnu analitiku.” Druge tehnologije koje orga- nizacije očekuju da će primeniti u istom vremenskom okviru su, pre- ma rangu: mobilna podrška za fi- nansijske procese, automatizacija ro- botskih procesa (RPA), integracija eksternih podataka i AI ili mašinsko učenje. Iervolino je objasnio da CFO-i i osta- li finansijski lideri traže nove načine za smanjenje troškova, unapređenje kontrola i otkrivanje svežih uvida koji mogu da pokrenu konkurentsku prednost. Istraživanje je pokazalo rangiranje osam zajedničkih novih tehnologija koje se koriste za posti- zanje ovih ciljeva. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 Uporedo sa ovim podacima iz an- kete, Gartner je izveo široku glo- balnu analizu konverzacija na dru- štvenim medijima u vezi sa pojmom ‘finansijsko planiranje i analize’, o kojima se diskutovalo uporedo sa AI u periodu od 2016. do 2018. godine. Rezultati pokazuju da je broj razgo- vora koji uključuju ovu frazu rapi- dno rastao, sa ukupnom stopom ra- sta od 15,7%. Uprkos brzorastućem interesova- nju za AI u cilju unapređenja finan- sijskog planiranja i analize (FP&A), samo nekoliko organizacija je tre- nutno koristi uspešno, budući da se poslovni slučajevi i najbolje prakse