Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 38

Istraživanje Uticaj mobilne tehnologije na finansijsku inkluziju Mobilni telefon bi mogao da privuče dodatnih 607 miliona ljudi u finansijske tokove – ali pristup mobilnom novcu predstavlja samo prvi korak u postizanju prave finansijske uključenosti, pokazuje novi izveštaj kompanije Mastercard. I zveštaj je predstavljen 28. mar- ta 2019. na Samitu finansijske uključenosti u Oslu, koji je or- ganizovao Fintech Mundi, globalni fintech akcelerator. Izveštaj potvrđuje uticaj koji mo- bilna tehnologija ima u pogledu povećanja finansijske uključenosti. Istraživanje je pokazalo da 15 ze- malja čini više od 60% svetske popu- lacije koja nema pristup bankama, gde 607 miliona ljudi poseduje mo- bilni telefon ali i dalje nema račun u banci. Mobilna tehnologija bi tako mogla da im obezbedi mogućnost momentalnog pristupa prednosti- ma koje podrazumeva finansijska uključenost. U 14 zemalja (od ukupno 15) broj ljudi koji poseduje mobilni telefon premašuje broj ljudi koji imaju o- tvoren račun u banci za nekoliko miliona, čak i do 204 miliona u Kini. Međutim, En Kerns, zamenica predsednika kompanije Mastercard, naglašava ključnu stavku izveštaja: „Samo omogućavanje pristupa fi- nansijskim uslugama nije dovoljno. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 Da bi se postigao pravi uticaj, lju- di moraju da postanu aktivni kori- snici finansijskih proizvoda.“ Na glo- balnom nivou 20% ljudi koji posedu- ju račun u banci ili mobilni novac taj račun nije koristilo više od godinu dana, a s druge strane, mnogo više ljudi samo povremeno koristi svoj račun. Pobediti neformalni sektor U nedostatku bankarskih usluga i