Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 35

mentiran od strane bežičnih operatera u SAD i ostatku sveta, obećava mnogo moćnije performanse nego 4G LTE mo- bilne data mreže. To znači veću brzinu, skoro neprimetnu latencu, manju po- trošnju energije (a time duži vek trajanja baterije) i veću pouzdanost mreže. Različita upotreba Korišćenje novih 5G mreža znači više od povezivanja krajnjih korisni- ka kao što su zaposleni ili korisni- ci koji koriste wireless velike brzine. Naravno, mnoge 5G će poveziva- ti uređaje kao što su mobilni tele- foni, tableti ili laptop/notebook računari, a to bi trebalo da pomogne iskustvu zaposlenih i korisnika pri- likom korišćenja aplikacija poveza- nih sa internetom. Međutim, posto- je mnoge druge upotrebe, kao što je povezivanje namenskih Internet of Things (IoT) uređaja. To mogu biti korisnički IoT uređaji poput pove- zanih termostata ili kućnih sigurno- snih sistema ili industrijski IoT uređaji koji omogućavaju kompanijama da nadgledaju performanse opreme u proizvodnji, zdravstvu, poljoprivredi i mnogim drugim industrijama. Zaista, 85% IT ispitanika u no- voj studiji očekuje da će poveza- ti namenske mobine uređaje preko 5G do 2021. godine. Slično tome, 84% će koristiti 5G za praćenje sta- nja resursa ili procesa u realnom vremenu, 81% za povezivanje au- tonomnih vozila, 78% za monitoring okruženja, 75% za taktilnu ili daljin- sku kontrolu opreme, a 74% za in- dustrijsku automatizaciju. Doza opreza Pored svega, poslovni lideri su oprezni, s obzirom da 5G još nije široko rasprostranjen. Među ispi- tanicima, 56% kaže da je 5G suviše mlad u svom razvoju da bi se stvar- no počeli praviti trajni poslovni pla- novi, a isti procenat (56%) njih je zabrinut da će 5G biti preskup za im- plementiranje u bliskoj budućnosti. I pored toga, oko tri četvrtine IT ispi- tanika u novoj studiji očekuje da će biti u mogućnosti da počne sa pri- menom sistema baziranih na 5G do 2021. godine. U suštini, izgleda da je za po- slovne lidere 5G ipak sila na koju računaju. Celih 84% ispitanika kaže da će 5G mreže biti transforma- tivne – i da će imati trajan uticaj na način na koji njihove kompanije po- sluju, a 68% smatra da će se novi servisi koje omogućava 5G pokaza- ti transformativnim za njihove kori- snike. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192