Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 27

Sigurno rešenje Prethodno pomenute bezbed- nosne ranjivosti naglašavaju važnost koju zdravstvene organizacije mo- raju dati svojoj IT bezbednosti. Iako i dalje postoje problemi i ne- određenost kada je reč o standar- dizaciji bezbednosnih protokola na Medical Things (IoMT) uređajima, još uvek postoji mnogo toga što zdravst- vene organizacije mogu da urade da bi zaštitile podatke svojih pacijenata. Check Point navodi da zdravs- tvene organizacije moraju ostati oprezne prema višestrukim ulaznim tačkama koje postoje u njihovoj mreži. Često može biti stotine, ako ne hiljade, uređaja povezanih na IT mrežu, od kojih svaki sadrži si- gurnosne ranjivosti i u hardveru i u softveru koje koriste takvi uređaji. Međutim, hvatanje svake od tih ra- njivosti je nemoguće, tako da je od suštinskog značaja da zdravstvene organizacije imaju napredno sigur- nosno rešenje za sprečavanje napa- da koji će pokušati da iskoriste ove ra- njivosti. Pored toga, segmentacija ni- kada ne može da bude precenje- na. Razdvajanje podataka pacijena- ta od ostatka IT mreže daje zdrav- stvenim IT profesionalcima jasni- ji pogled na mrežni saobraćaj kako bi se otkrilo neobično kretanje koje ukazuje na upad ili kompromitovani IoMT uređaj. Segmentacija bi takođe omogućila ovim organizacijama da spreče krađu podataka ili enkrip- tovanje malvera zbog propagacije dalje kroz mrežu i da izoluju pretnju. Konačno, segmentacija bi treba- lo da se odnosi takođe i na zdrav- stveno osoblje unutar organizacije, sa pristupom ovim sistemima obe- zbeđenim samo onima kojima je potreban da bi obavljali svoje uloge. Zaključak i pouka Prednosti koje povezani medi- cinski uređaji nude ne mogu se i- gnorisati. Oni pružaju pacijenti- ma i zdravstvenim radnicima infor- macije koje potencijalno mogu spa- siti život i omogućavaju efikasan način rukovanja tim informacijama. Međutim, zdravstvene organizaci- je moraju da budu svesne ranjivo- sti koje dolaze od tih uređaja, koje povećavaju šanse za upad u po- datke. Mrežna segmentacija je naj- bolja praksa koja omogućava IT pro- fesionalcima u zdravstvenom sek- toru da steknu poverenje i pri- hvate nova digitalna medicinska rešenja, istovremeno pružajući još jedan sloj bezbednosti za zaštitu mreže i podataka, bez ugrožavanja performansi ili pouzdanosti, navodi u zaključku Check Point. Kada se jednom implementira i izvrši najbolja praksa sajber higijene, IT security timovi mogu biti sigur- ni da su podaci njihovih pacijena- ta, kao i finansije i reputacija njihove organizacije, bezbedni. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192