Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 20

Koji su to glavni trendovi u se- gmentu distribucije tehnologija? tehnologije koje bi bile adekvatne ovakvim promenama? Imperativ je razumevanje potreba kupaca i pružanja kompletnog soft- ware i hardware rešenja uz prisus- tvo naše bezuslovne podrške za sva- ki projekat. Takođe, neophodne su integraci- je novih distributerskih alata koji će olakšati poslovanje partnera ili kupa- ca, a obavezan je i razvoj tehničkih resursa kod samih korisnika. Dodatno, u cyber security segmen- tu se suočavamo sa novim tehnologi- jama, poput IoT, koje će uz implemen- taciju 5G mreže koja je u jeku povećati izloženost kroz njenu sve veću eksplo- ataciju, pa će i samim time ranjivost sistema biti enormna. Naravno, primena GDPR-a koji je u EU stupio na snagu prošle godine ubrzaće i srpske kompanije da ma- piraju svoje procese obrade podata- ka i da na osnovu procene stepena rizika implementiraju određene mere zaštite. Apsolutno. To nam je fokus i iz tog razloga je Veracomp u procesu pri- preme jednog izuzetnog eventa koji će se održati u maju ove godine pod na- zivom „Veracomp TOP 100 CIO“, gde ćemo svim važnim ljudima iz IT indu- strije prezentovati najbolja IT rešenja i nagraditi najbolje CIO/IT direktore na osnovu ocenjivanja specijalne komisi- je koja će biti oformljena za tu priliku. Cilj nam je pre svega da kompani- jama približimo rešenja koja su pri- menjena u praksi na širem tržištu i na neki način doprinesemo digitalnoj transformaciji kompanija u Srbiji. Dodatno, organizovaćemo niz radi- onica na tu temu, gde ćemo, u sara- dnji sa našim partnerima, prezentovati rešenja naših vendora. Na putu digitalne transformacije Digitalna transformacija kom- panija je skup procesa koji potpu- no menjaju način kako se do sada poslovalo. Sa transformacijom po- slovnih modela kompanije imaju i drugačije potrebe nego ranije. Da li u Veracompu pratite ove promene i da li ste spremni da ponudite i nove U Srbiji ima određeni broj različitih distributera. Neki od njih su veoma ozbiljni i zahvataju dobar deo tržišta. Koliko ste vi konkuren- tni i kako se nosite sa problemima koji karakterišu tržišta kao što je naše? Konkurencija je uvek dobrodošla i to svaku poslovnu igru čini intere- santnom. Veracomp želi da svojim po- slovnim stilom, znanjem, iskustvom i pre svega odnosom sa kupcima i part- nerima prestigne druge igrače na tr- žištu, i siguran sam da ćemo u tome uspeti. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 Cena je u svakom poslu veoma važan faktor, ali svakako ne i presudan, i iz tog razloga će naš fokus biti na ra- zvoju dobrih odnosa kako sa našim partnerima tako i sa krajnjim kupcima. Šta vam znači ušteda ako ćete posle morati izgubiti duplo više sredstava za implementaciju rešenja koje zadovo- ljava vaše potrebe umesto najjeftinijeg koje ne radi? Mi u našem portfoliju imamo vrhun- ska rešenja iz Gartner Leader kvadran- ta sa kojima ekskluzivno nastupamo na tržištu i primenom naših rešenja sigurno nećete pogrešiti, a o čemu svedoči veliki broj uspešnih realizacija. Što se problema tržišta tiče, Srbija ima svoje specifičnosti, ali se i mi kao i ostali distributeri nosimo sa tim te- retom i želimo da svojom poslovnom orijentacijom umanjimo određene uti- caje na posao. Svakako, pravila su ista za sve, a mi smo sigurni da ćemo održati imidž dobrog partnera koji već imamo na tržištu i svakodnevno se trudimo da ga još više poboljšamo. Tu, kada je to potrebno Kako naše kompanije reaguju na vaše ponude, odnosno koliko je u našim kompanijama razvijena svest o potrebi da se nabavljaju savreme- na poslovna rešenja koja nudite? U suštini, najvažnije je da su kom- panije sposobne da prepoznaju potre- bu za određenim rešenjima koja bi