Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 16

izazovu bez kompromisa“. Okosnicu ovog predavanja činilo je rešenje Access Policy Manager, koje je F5 razvijao godinama, a koje osigurava, pojednostavljuje i štiti kontejnerima koji zahtevaju sop- stveni load balancing i bezbednosnu ovojnicu“. Pri tome, F5 čini da progra- merima bude isplativije „da samo- stalno dodaju te mogućnosti svojim korisnici dobijaju siguran pristup apli- kacijama sa bilo kog uređaja i sa bilo kog mesta, osnova je i za savreme- ni „digital workspace”, gde je kori- snicima omogućeno da koriste svoj ili pristup korisnika aplikacijama i po- dacima, istovremeno pružajući naj- skalabilniji access gateway. Nešto kasnije, Aleksandar Sere- brjakov je prvo predavanje dopunio pričom o razvoju i operacijama, prezentujući strategije F5 u radu sa aplikacijama. Kako je objašnjeno, „F5 ponuda je smišljena za orga- nizacije koje omogućavaju razvoj- nim programerima da razvijaju a- plikacije na javnim oblacima koje in- tenzivno koriste kontejnere. Svaka od tih aplikacija je obično sastav- ljena od mikroservisa baziranih na aplikacijama, kao deo integrisanog skupa DevOps procesa“. F5 pruža širok portfolio applica- tion servisa kako bi zadovoljio različite potrebe korisanika, ubrzavajući nji- hov prelazak na multi-cloud arhitek- turu, uz istovremeno obezbeđivanje elastičnosti, performansi i bezbedno- sti aplikacija. O tome kako VMware i F5 zajedno kreiraju „digital workspace” govorio je Mladen Krivokuća, Systems Engineer u kompaniji Vmware za Adrijatik reg- iju i Bugarsku. Desetogodišnja sara- dnja dve kompanije, zahvaljujući kojoj kompanijski uređaj za pristup svim bi- tnim podacima i aplikacijama koje su im potrebne u bilo kom trenutku. Kroz integraciju svojih rešenja, F5 i VMware omogućavaju ovako nešto, pri čemu se integracija na završava samo na „workspace” delu, već se širi i na inte- graciju rešenja vezanih za mrežnu vir- tualizaciju. O benefitima koje korisnici imaju od saradnje kompanija F5 sa Gemaltom govorio je Marko Bobinac, Pre-Sales Manager kompanije Gemalto za CEE region, u segmentu Enterprise & Cyber- security. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192