Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 15

P repuna sala restorana „Twenty Two“, hotela „Metropol Pa- lace“, svedočila je o značaju i aktuelnosti tema, ali i poverenju u stručnjake kompanije F5 i njenih part- nera VMWare i Gemalto kao prezen- tere novih trendova i rešenja. Manager kompanije F5 Networks za Adrijatik regiju, u okviru svog preda- vanja „Datacenter 2.0 za Industriju 4.0“. On je podelio iskustva i sazna- nja F5 u pogledu toga kako treba kreirati fleksibilnu, bezbednu, otpor- nu i developer-friendly infrastrukturu place is changing“ Aleksandar Serebrjakov, Systems Engineer, F5 Networks, pažnju prisutnih je skre- nuo na tehničku stranu izazova koje savremeno doba donosi i pokazao kakav odgovor F5 nudi. Identifikujući rad na daljinu kao U svetu u kome se najvećim kapi- talom preduzeća sve manje smatraju zaposleni, a sve više aplikacije, pose- ban izazov predstavlja njihova bez- bednost, pa je obezbeđivanje ade- kvatne zaštite prioritet za sve. Na to je ukazao i Dejan Marijanac, Business Development Manager u Veracompu d.o.o., koji je pozdravio prisutne u ime organizatora, a o apli- kacijama kao novom fokusu govorio je i Dino Novak, Territory Account koju klijenti očekuju. Kako je aplikativna bezbednost ta koja obezbeđuje kontinuitet po- slovanja, bitno ju je sagledati sa svih strana, a svojim rešenjima F5 sprečava ne samo zloupotrebu aplikacija, već i krađu korisničkih podataka. Idući i korak dalje, kompanija ne samo što korisnicima nudi nadograđenu bez- bednost, već i tim ljudi potreban za podršku. Predavanjem „How your work- nešto što „donosi jasne dobrobi- ti organizacijama i pojedincima, sa zaposlenima koji postižu više ste- pene produktivnosti“ stručnjaci F5 konstatuju i da „ovaj novi način rada zahteva robusnu, fleksibilnu i prila- godljivu IT infrastrukturu gde bez- bednost korisnika, njihovih identite- ta i podataka sve više izmiče kon- troli“. Upravo zbog toga predavanje Aleksandra Serebrjakova je imalo za cilj da pokaže kako „pristupiti ovom IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192