Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 12

inteligenciju i iz njih možete kasni- je izvlačiti uvide koji vam pomažu u donošenju informisanijih odlu- ka. Prema tome, pokretači digitalne transformacije su podaci, veštačka inteligencija i procesi na cloud plat- formi. Koja je to stvarna vrednost clou- da? Hvala vam na tom pitanju. Prvo na šta ljudi pomisle kada je u pitanju cloud je ekonomičnost. Smanjićete troškove ako ne morate da imate sop- stveni računarski centar. Ako malo razmislite, to je ono što se zove 'eco- nomy of scale' i taj princip je široko zastupljen. Najbolji primer economy of scale su električne centrale. Imamo par električnih centrala koje proi- zvode struju umesto da svako to radi za sebe. Generalno gledajući, puno je skuplje tako praviti struju, nego pra- viti struju na jednom mestu i distri- buirati je. Ista stvar je i sa cloudom. Postavimo računske resurse na je- dnom mestu i ljudi mogu da ih ko- riste i da dele troškove. Dakle, inici- jalna atraktivnost clouda je vezana za ekonomičnost koja prati economy of scale. Međutim, šta se dogodilo? U međuvremenu došle su do izražaja neke druge vrednosti clouda, koje su čak i važnije od uštede troškova. Dobra stvar je da možete puno brže, agilnije da napravite aplikaciju koja vam je potrebna. Na primer, ako su ljudi u firmi smislili nekakav novi proizvod, bilo da je to nekakav novi zajam u banci ili nekakav novi ugovor u osiguravajućem društvu, i kad ti ljudi imaju problem domain knowledge, vi ga možete rešiti i podržati novu ideju preko IT-a, puno brže u cloudu nego na vašem vlastitom sistemu. Zašto? Zato što ne morate tražiti resurse od svog centra, jer ih nije uvek lako dobiti. Teško je dobiti i vreme, teško je dobi- ti pažnju, teško je dobiti operatere, jer ih nemate dovoljno. U cloudu, vi imate sve to de facto neograničeno. Znači, veoma brzo možete da dobi- jete resurse, dobre alate koje nemate u svom centru i ne morate da ih kupite, zato što ih imate u cloudu. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 Dakle, prva stvar je - brzina reakci- je, agilnost, a druga je, i ona tek sad dolazi, da ovakav način rada stimuliše ljude da razmišljaju o potpuno dru- gačijim biznis modelima i potpuno drugim načinima na koje se neke stvari mogu napraviti u odnosu na ono kako se to ranije radilo. Ponekad se dogode stvari koje imaju neočekivanu dobit, neplaniranu vrednost. Cloud defini- tivno otvara mogućnosti i agilnijeg i inovativnijeg poslovanja. Io