Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 11

Tradicionalne kompanije imaju ra- zlog da budu optimistične, jer ono što je dovelo do uspeha onih prvih o koji- ma sam govorio, one već imaju - ima- ju osnovnu komponentu, a to su re- levantni, poslovni podaci. Sve spome- nute kompanije su našle načine kako da skupe podatke i kako da ih kapi- talizuju. Većina kompanija već ima te podatke, ali je stvar u tome što u većem broju slučajeva ne znaju da ih iskoriste. Ono što mi u IBM-u govo- rimo je da je došlo vreme da se sve industrije „probude“ i najzad vide šta treba da naprave koristeći procese današnjice, koji mogu biti izuze- tno uspešni, ali im treba pristupiti sa ozbiljnošću. Šta je to što zapravo pokreće digitalnu transormaciju? Kada tražite neki zajednički ime- nilac svih ovih primera koje sam na- veo, te disrapcije, zajednički ime- nilac su podaci. Dakle, podaci su pogonsko gorivo onoga što se do- gađa. Ali gorivo ništa ne znači ako je samo gorivo i ako samo stoji. Treba ga uključiti u mašinu, u pro- ces. Te procese, te „mašine”, delimo u dve grupe. Jedno su tehnologije koje su vezne za cloud computing, a drugo su tehnologije koje su ve- zane za veštačku intligenciju (AI) ili, bolje rečeno, primenu veštačke in- teligencije u gotovo svakoj oblasti u kojoj se može primeniti. A može se primeniti doslovno u svakoj obla- sti: od pripreme hrane, preko za- bave, pa do banke, na apsolutno svakom koraku. Veštačka inteligen- cija je čak i u svakodnevnim stvari- ma koje koristimo. U telefonu imate ogromnu količinu veštačke inteligen- cije. Kada kupujete online generišete veliku količinu podataka. Svi ti po- daci ulaze kao „gorivo” za veštačku IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192