Integrated Reports Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2018 - Page 10

GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 APRIL 2018 GROEP MAATSKAPPY 2018 R’m 2017 R’m 2018 R’m 2017 R’m Dienste gelewer 793 409 - - Finansieringsinkomste 340 328 - - Inkomste uit die verkoop van goedere 1 659 1 730 - - Inkomste uit kommoditeitsverhandeling 6 748 7 460 - - Inkomste 9 540 9 927 - - (8 106) (8 833) - - 1 434 1 094 - - - - 50 38 Koste van verkope Bruto wins Dividende ontvang Wins met verkoop van Senwes aandele Distribusie-, verkoops en administratiewe uitgawes Bedryfswins Finansieringskoste (Verlies)/wins van gesamentlike ondernemings en geassosieerde Wins voor belasting Belasting Wins vir die jaar Ander omvattende inkomste herklassifiseerbaar na wins of verlies, na belasting - - 7 - (786) (683) (4) (3) 648 411 53 35 (225) (206) (2) (2) (5) 19 - - 418 224 51 33 (121) (62) (2) - 297 162 49 33 - 1 39 (7) (7) Billikewaardeaanpassing van beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates - - 39 Ander omvattende inkomste uit gesamentlike onderneming - 1 - - 297 163 88 26 Totale omvattende inkomste vir die jaar na belasting Wins toeskryfbaar aan: Ekwiteitshouers van die houermaatskappy 164 89 Nie-beherende belang 133 73 Totale omvattende inkomste toeskryfbaar aan: Ekwiteitshouers van die houermaatskappy 164 90 Nie-beherende belang 133 73 2018 sent/ aandeel 141,0 2017 sent/ aandeel 76,1 156,8 83,3 VERDIENSTE PER AANDEEL Basiese en verwaterde verdienste Genormaliseerde wesensverdienste DIVIDENDE VIR DIE JAAR 34 27 Vorige jaar finale dividend 15 13 Interim dividend 19 14 19 15 Dividende per aandeel betaal gedurende die jaar Finale dividend per aandeel voorgestel 9 SENWESBEL VERKORTE JAARVERSLAG 2018 Senwesbel Beperk Reg nr: 1996/017629/06