Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 98

96 KORPORATIEWE BEHEER Dienskontrakte Uitvoerende direkteure is op ’n hernubare vastetermynkontrak aangestel vir ’n peri- ode van drie jaar. Die kontrak is hernubaar volgens ooreenkoms, met effek vanaf die beëindigingsdatum, ooreenkomstig die terme en voorwaardes soos deur die partye ooreengekom. Posisie Kontrak* Groep Hoof Uitvoerende Beampte ’n Driejaar vaste kontrak wat op 31/07/2019 verval ’n Driejaar vaste kontrak wat op 31/01/2020 verval Standaard dienskontrak Groep Hoof Finansiële Beampte Voorgeskrewe beamptes * Gedurende die jaar onder oorsig het Remco aanbeveel dat die vastetermynkontrak- te gewysig word na immergroen kontrakte, in navolging van algemene besigheids­ praktyk. Dit sal ingefaseer word soos wat nuwe werknemers by die groep aansluit. Die status quo sal nie verander ten opsigte van huidige werknemers nie. OPSOMMING VAN REMCO AKTIWITEITE Inleiding Die onderwerp van vergoeding is hoog op die korporatiewe beheeragenda, saam met ander belangrike aspekte soos strategie, risiko en nakomingsbestuur, finansiële prestasie, bedryfseffektiwiteit, talent en leierskapopvolging. Belangrike aspekte wat verband hou met vergoeding is die belyning van vergoeding met prestasie, vergoe­ dingsgapings en inkomstedifferensiaal. Hierdie aspekte is op die radar van Remco en word op ’n deurlopende basis geëvalueer. Die komitee het die betaling van korttermynbonusse, ooreenkomstig die reëls van die skema, en die behaling van gestelde doelwitte oorweeg en was tevrede dat daar aan die reëls voldoen word en met die akkuraatheid van die prestasiemeting en bedrae wat uitbetaal is. Goedgekeurde langtermynbonustoekennings, sowel as die betaling van insen- tiewe wat gevestig het, ooreenkomstig die retensie- en prestasievoorwaardes soos vervat in die reëls van die LTI-skema. Goedgekeurde deelnemers aan die ekwiteitgebaseerde langtermynaansporing- skema sowel as die aantal aandele wat aan elke deelnemer toegeken is. Opvolgbeplanning vir senior bestuur, insluitend noodreëlings, kontinuïteitsplanne en ontwikkelingsplanne vir huidige so­wel as potensiële opvolgers is hersien en goedgekeur en kennis is geneem van die oorhoofse opvolgplanne. Die groep se prestasie met betrekking tot gelyke indiensneming, belyn met die goedgekeurde talentdiversifikasie- en gelyke indiensnemingstrategie en -plan, sowel as nakoming van die Wet op Gelyke Indiensneming, is hersien. Die maatskappy het die kontrakte van beide die groep hoof uitvoerende beampte en die groep hoof finansiële beampte in 2016 en 2017 onderskeidelik hersien. Beide kontrakte is deur die direksie hernu vir ’n termyn van drie jaar, soos in die tabel links aangedui. Aspekte wat gedurende die jaar onder oorsig hersien is en gewysig is met die oog op die toekoms: Eksterne hersiening van die vergoeding van die uitvoerende direkteure, wat die toepaslikheid van die vergelykingsgroep en die vergelykingsbasis insluit. Remco het die volgende oorweeg en goedgekeur en dit na die direksie aanbeveel vir goedkeuring: Eksterne hersiening van die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure, wat die toepaslikheid van vergelykingsgroep en die vergelykingsbasis insluit. Die komitee het die vergoedingsfilosofie, -beleid, -strategie en -praktyke hersien en goedgekeur en is tevrede dat die vergoedingsraamwerk toepaslik is vir die be- haling van die doelwitte van die organisasie, naamlik om die beste talent te werf en te behou en om prestasie en wenslike gedrag aan te moedig. Geen veranderinge is aan die kort- of langtermynaansporingskemas aangebring nie. Hersiening van die aansporingskemas met die oog op belyning met die geïnte- greerde diensmodel vir individue, spanne en besigheidsafdelings, sowel as erken- ning vir uitstaande prestasie. Die komitee het die salarisse van die uitvoerende direkteure en alle personeel her- sien en mandate vir algemene salaris- en loonverhogings aanbeveel vir goedkeu­ ring deur die direksie. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER