Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 97

KORPORATIEWE BEHEER 95 Vergoeding van nie-uitvoerende direkteure (maatskappy): Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalings (maatskappy): Die eerste tranche (bondel) het op 30 Junie 2017 gevestig. Slegs 30% van die aandele wat in 2014 toegeken is, het gevestig. Die ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingsuitgawe hou verband met vyf tranches (bondels) wat vanaf Junie 2018 tot Junie 2022 sal vestig, indien daar aan die vestig- ingsvoorwaardes voldoen word, en is alreeds erken en in die vergoeding soos hierbo aangedui, in berekening gebring. Beleid met betrekking tot eksterne nie-uitvoerende direkteursaanstellings Uitvoerende direkteure mag, volgens die diskresie en met goed­ keuring van die direksie, aanstellings as nie-uitvoerende direk- teure op die direksies van ’n maatskappy buite die Senwes groep van maatskappye aanvaar. 2017 Nie-uitvoerend Status Datum ZBM Bassa SF Booysen JBH Botha AJ Kruger NDP Liebenberg JDM Minnaar JJ Minnaar SM Mohapi TF van Rooyen WH v Zyl AG Waller Bedank Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Aangestel Volle jaar Volle jaar Volle jaar 26-08-2017 Aktief Aktief Aktief Aktief Aktief Aktief 26-08-2017 Aktief Aktief Aktief Totale direkteurs- vergoeding Vergoeding Reis- en verblyfkoste 178 165 778 225 471 902 479 983 620 377 1 028 300 422 763 294 252 387 389 459 117 276 634 178 165 757 260 466 545 469 455 610 877 1 009 943 407 910 283 508 384 387 448 757 253 548 - 20 965 5 357 10 528 9 500 18 357 14 853 10 744 3 002 10 360 23 086 5 397 107 5 270 355 126 752 Totaal Vergoeding van uitvoerende direkteure (maatskappy): 2017 Vergoeding Korttermyn- aansporingsbonus Langtermyn- aansporingsbonus* Statutêre koste F Strydom 7 206 114 - 3 933 086 90 621 CF Kruger 4 054 394 - 2 598 923 48 771 JMB Maswanganyi ** 2 140 001 - - 25 041 13 400 509 - 6 532 009 164 433 Uitvoerend Total * Die totale aandeelgebaseerde betalingsuitgawe erken vir die 2017 finansiële jaar verwys na 6 bondels wat sal vestig, afhangend van voldoening aan die vestigings­ voorwaardes, op ’n jaarlikse basies vanaf Junie 2017 tot Junie 2022. ** Aangesien JMB Maswanganyi bedank het met effek vanaf 30 Junie 2017, is aandele verbeur en nie onder die langtermyninsentiewe ingesluit nie. Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalings (maatskappy): 30-Jun-17 2017 30-Jun-18 Vestigingsvoorwaardes 30-Jun-19 Aantal aandele F Stydom 374 004 440 468 565 964 CF Kruger 249 336 290 709 373 536 JMB Maswanganyi 176 612 -* -* Diensvoorwaardes (30%) Prestasievoorwaardes (70%) Voorwaarde nr. 1 Voorwaarde nr. 2 Voorwaarde nr. 1 (49%) Voorwaarde nr. 2 (21%) Minimum van 75% met assessering van persoonlike evaluasie van sleutelindikators Nog in diens op vestigingsdatum 3-jaar gemiddelde ROE Gemiddelde 5-jaar bewegende HEPS- verhoging * JMB Maswanganyi het bedank op 30 Junie 2017, daarom is uitgereikte aandele verbeur. OORSIG % M%!%MQIQ%M8 IeM-=9Q-LAIMQM%-=IA=IQ%] !H)Yѥ͑մ