Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 96

94 KORPORATIEWE BEHEER uitgereikte gewone aandele van die maatskappy, te enige tyd, oor die duur van skema oorskry nie. Die maksimum aantal aandele wat aan enige individu toegeken word ten opsigte enige ongevestigde toekennings in terme van die skema, mag nie 1% van die uitgereikte gewone aandele van die maatskappy, wat tans 1 800 000 aandele beloop, oor die duur van skema oorskry nie. Uitvoerende direkteure kan vir ’n vaste termyn met verleng- de kennisperiodes aangestel word, soos van tyd tot tyd deur Remco bepaal. Vastetermynkontrakte moet ses maande voor die verstrykingsdatum hersien word ten einde oor verlenging of beëindiging te besluit. Vergoeding van nie-uitvoerende direkteure (maatskappy): 2018 Nie-uitvoerend Status Datum SF Booysen JB Botha AJ Kruger NDP Liebenberg JDM Minnaar JJ Minnaar SM Mohapi TF van Rooyen WH v Zyl AG Waller Aktief Aktief Aktief Aktief Aktief Aktief Aktief Aktief Aktief Aktief Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Volle jaar Totale direkteursvergoeding Vergoeding Reis- en verblyfkoste 843 413 490 496 502 628 620 789 1 305 890 443 523 446 538 407 679 511 543 326 769 829 036 484 141 487 130 611 186 1 243 949 422 977 433 989 398 570 497 473 326 769 14 377 6 355 15 498 9 603 61 941 20 546 12 549 9 109 14 070 - 5 899 268 5 735 220 164 048 Totaal DISKRESIE EN OORDEEL Die vergoedingsbeleid verleen erkenning daaraan dat meganis­ tiese en fomulegebaseerde vergoedingspraktyke nie altyd in alle omstandighede toepaslik is nie, alhoewel dit sekerheid en voorspelbaarheid verskaf. Die diskresie van Remco en die di- reksie is belangrik ten einde te verseker dat vergoedingsprak- tyke en -uitkomste te alle tye toepaslik bly, insluitend in omstan- dighede wat nie deur die vergoedingsbeleid voorsien word nie. Sodanige diskresie moet op 'n wettige, regverdige, etiese en billike wyse toegepas word. Vergoeding van uitvoerende direkteure (maatskappy): 2018 Vergoeding Korttermyn- aansporingsbonus Langtermyn aansporingsbonus* Statutêre koste F Strydom CF Kruger JMB Maswanganyi ** 4 754 543 2 945 557 621 448 3 777 471 2 251 465 - 2 944 520 1 739 808 - 59 633 33 663 11 283 Totaal 8 321 548 6 028 936 4 684 328 104 579 Uitvoerend * Die langtermyninsentief het nie gevestig nie en is onderworpe aan vestigingsvoorwaardes. Die totale aandeelgebaseerde betalingsuit- gawe erken vir die 2018 finansiële jaar hou verband met 5 bondels wat sal vestig, afhangend van voldoening aan die vestigingsvoor- waardes, op ’n jaarlikse basis vanaf Junie 2018 to Junie 2022. ** Bedank 30 Junie 2017 Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalings (maatskappy): Vestigingsdatum 30-Jun-18 2018 30-Jun-19 Vestigingsvoorwaardes 30-Jun-20 Aantal aandele F Stydom 440 468 565 964 503 805 CF Kruger 290 709 373 536 278 941 OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Diensvoorwaardes (30%) Prestasievoorwaardes (70%) Voorwaarde nr. 1 Voorwaarde nr. 2 Voorwaarde nr. 1 (49%) Voorwaarde nr. 2 (21%) 2018 Verbeurings­koers Minimum van 75% met assessering van persoonlike evaluasie van sleutelindikators Nog in diens op vestigingsdatum 3-jaar gemiddelde ROE Gemiddelde 5-jaar bewegende HEPS- verhoging 73%