Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 94

92 KORPORATIEWE BEHEER Vergoedingstrategie Senwes se vergoedingstrategie is gebaseer op ’n totale ver- goedingsbenadering, wat finansiële sowel as nie-finansiële, direkte en indirekte, intrinsieke en ekstrinsieke vergoeding, gebaseer op en ter ondersteuning van die werknemerwaar- deproposisie, insluit. WERKNEMERWAARDEPROPOSISIE Die doel van ons werknemerwaardeproposisie is om die maatskappy in staat te stel om voornemende talent te werf, werknemerbetrokkenheid en -prestasie te verbeter, gedrag aan te moedig wat belyn is met ons waardes, 'n bemagtigende en ondersteunende werksomgewing te skep en talent te behou. Senwes streef daarna om 'n voorkeurwerkgewer te wees. In dié verband het Senwes 'n werknemerwaardeproposisie ontwikkel, wat die maatskappy se werkgewerbetrokkenheid en talentstrategie op die realisering van dié visie rig. Die werknemerwaardeproposisie is gebaseer op die volgende vier pilare: Die daarstel van ’n uitstekende maatskappy om voor te werk. Verskaf uitdagende werks- en groei­ geleenthede. Verskaf ’n bemagtigende, veilige, gesonde en ondersteunende werks- omgewing. Verskaf werknemer- erkenning en mark­kompe­- terende vergoeding. VERGOEDINGSFILOSOFIE EN AANSPORINGS Vergoedingstruktuur Die vergoedingstruktuur bestaan uit gewaarborg­ de vergoeding (totale koste vir maatskappy), spe- siale bonusse (in uitsonderlike gevalle, volgens die diskresie van Remco en met goedkeuring van die raad), korttermyn- en langtermynbonus­se. ’n Toepaslike vergoedingsamestelling word ge- handhaaf tussen vaste en veranderlike presta- siegebaseerde vergoeding, sowel as tussen korttermyn- en langtermynprestasiegebaseerde vergoeding. Die diagram regs illustreer die funksionering van die vergoedingstruktuur: PRESTASIE TEENOOR GESTREKTE DOELWITTE GEWAARBORGDE VERGOEDING (GV) Sleutel- presteerders Strategiese presteerders 75% Gemiddelde presteerders Presteerders OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER 50% DOELWITBONUS (KTI) LANGTERMYN- INSENTIEF (LTI) WINSDEEL (KTI) Strategiese presteerders 125% Strategiese presteerders 125% Sleutel- presteerders 100% Sleutel- presteerders 100% Presteerders 75% Presteerders 75% Strategiese presteerders 125%