Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 93

KORPORATIEWE BEHEER 91 VERGOEDINGSBESTUUR RAAD VAN DIREKTEURE Die direksie het die finale gesag oor die goedkeuring van die vergoedingsbeleid. Die direksie delegeer die verantwoordelikheid van hierdie beleid na die Vergoedingskomitee (“Remco”). Die direksie verskaf oorsig oor die uitvoering van die beleid. SAMESTELLING VAN SENWES REMCO REMCO Naam Direkteurstatus Kwalifikasies Remco het die volgende verantwoordelikhede, wat belyn is met die Remco mandaat: Nico Liebenberg Nie-uitvoerende direkteur B.Com (Hons), M.Volhoubare Landbou Komitee­ voorsitter Steve Booysen Onafhanklike nie- uitvoerende direkteur B.Compt (Hons) (Rek), D.Com, GR (SA) Lid Jaco Minnaar Nie-uitvoerende direkteur Nie-uitvoerende direkteur B.Ing. (Landbou) Lid B.Sc. Landbou (Landbou-ekonomie) Lid Francois Strydom Groep hoof uitvoeren- de beampte Corné Kruger Groep hoof finansiële beampte Woon permanent op uitnodiging by met geen stemreg en word verskoon wanneer sake met betrekking tot hul eie vergoeding bespreek word. Aanspreeklikheid vir alle vergoedingsaspekte in die maat­ skappy, insluitend oorsig oor die implementering van die vergoedingsbeleid; Bepaal die vergoeding van uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure en beveel die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure aan by die direksie en daarna by die aandeel- houers by die AJV vir goedkeuring; Goedkeuring van die vergoedingstruktuur van die maat­ skappy; Verseker dat daar ’n toepaslike, voldoende en effektiewe vergoedingstelsel in plek is; Verseker dat die vergoedingstrategie ekonomies en eties is en dat die beleid konsekwent en regverdig regdeur die organisasie toegepas word; Vergelyk en evalueer die inkomstedifferensiaal tussen uit­ voe­rende bestuur en werknemers; Die groep uitvoerende bestuur onder toesig van die groep hoof uitvoerende beampte is verantwoordelik vir die voor- stelling en implemente­ring van die vergoedingsbeleid en -strategieë, soos deur Remco beoog, namens die direksie. Goedkeuring van die vergelykingsmetodologie, insluitend die groep maatskappye waarmee vergelyk word en wat gebruik word om eksterne markkompeterendheid van die groep se vergoeding te bepaal; Kan van eksterne adviseurs en toepaslike belanghebben­ des gebruik maak in enige vergoedingsaspekte soos wat dit nodig mag wees ten einde te verseker dat die vergoe­ dingsbeleid en -praktyke belyn is met die groep se doel- witte; Verslagdoening aan die aandeelhouers met betrekking tot vergoedingsaspekte namens die direksie. MENSLIKE HULPBRONNE (VERGOEDINGSBESTUUR) Thabo van Zyl Vergaderings word ook deur die groep hoof menslike hulpbronne, gelyke geleent­hede, etiek en BKP, wat verantwoordelik is vir vergoe­ding, sowel as eksterne adviseurs, van tyd tot tyd, bygewoon, soos nodig geag deur Remco. Ontwikkel beleidsvoorleggings, verskaf riglyne en onder­ steun bestuur met die implementering van die vergoedings­ beleid; Onderneem jaarlikse vergelykings ten einde markkompete­ rendheid te verseker; Formuleer ’n loononderhandelingstrategie en neem deel aan kollektiewe bedingingsprosesse wat met die mandaat, soos deur Remco goedgekeur, belyn is. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER UITVOERENDE KOMITEE Werk in konsultasie met ander direksiekomitees en toepas- like interne funksies om die ontwerp, beplanning, besluit- neming en uitvoering van ’n samewerkende verantwoorde- like vergoedingsbeleid te verseker;